Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Alle aandelen kunnen verenigd worden in de hand van één persoon.

Gemeenschap Van Goederen Zo moeten de voorgestelde wijzigingen duidelijk zijn aangegeven in de oproeping en de aanwezigen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Years evenly divisible by four are normally leap years, except for. Alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders en andere stukken van de bvba moeten een aantal vermeldingen bevatten nl. Maar eens deze instemming gegeven is mag ze enkel om ernstige redenen worden ingetrokken.

Hij is wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de hem opgedragen taak en aansprakelijk voor tekortkomingen of fouten in het bestuur. De rechtbank kan evenwel aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. De zaakvoerder mag mits naleving van een aantal modaliteiten mee beraadslagen en stemmen in het college. Aandelen vertegenwoordigen het maatschappelijk kapitaal. Hij is ook zowel ten aanzien van de vennootschap als van derden gehouden tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een onrechtmatig verkregen voordeel ten koste van de vennootschap.

Door verlies kan het netto-actief minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal bedragen. Een zakenman is bijvoorbeeld gehuwd met een vrouw die het huishouden doet. De statuten kunnen ook het aantal stemmen van iedere aandeelhouder in de algemene vergadering beperken. Years also evenly divisible by 100 are not leap years, except for. Men kan kiezen voor een bepaald stelsel, maar de regels van dat stelsel aan de bijzonderheden van je eigen huwelijkssituatie aanpassen. Oprichters zijn de personen die bij de oprichtingsakte verschijnen. Evenwel kan iedere echtgenoot alsdan die goederen onttrekken, die ook, krachtens §1, tweede lid, tijdens het huwelijk hadden kunnen worden onttrokken.

Andere regels daarentegen zijn enkel toepasselijk voor zover men er niet van heeft afgeweken in het kontrakt. In vele gevallen kiest men voor een vennootschapsvorm. Erfgenamen en legatarissen die niet als vennoot worden toegelaten hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Hij mag dus geen handelingen verrichten in strijd met dit doel. Een bestuurder kan tevens werknemer in de vennootschap zijn indien er dualiteit van functies en een gezagsverhouding is. Op dit principe bestaan echter belangrijke uitzonderingen.

We maken een onderscheid tussen gemeenschappelijke en eigen schulden. Om een bvba op te richten zijn minimum twee oprichters nodig, behalve voor een eenpersoons-bvba. Beide verslagen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. Deze uitzondering kan wel aan buitenstaanders derden worden tegengeworpen. De benoeming van zaakvoerders en commissarissen, het verlenen van kwijting, de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de winsten, een wijziging van het maatschappelijk kapitaal en van de statuten. Mijn moeder heeft zich lange tijd afgevraagd of zij iets fout heeft gedaan. De algemene vergadering zal de wijze van vereffening bepalen en benoemt de vereffenaars.