Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Als de Wet Boeten ingaat, komt daar nog een strafkorting bovenop.

Schulden Wet De PvdA-minister erkent nog niet voluit dat er een samenhang bestaat tussen fraude en armoede. In dit Boek worden met echtgenoten gelijkgesteld geregistreerde partners. Wanneer de volgorde waarin twee of meer personen zijn overleden niet kan worden bepaald, worden die personen geacht gelijktijdig te zijn overleden en valt aan de ene persoon geen voordeel uit de nalatenschap van de andere ten deel. De schuldeisers kunnen het restant van de vordering echter niet meer innen. In sommige gevallen is een saneringskrediet mogelijk. Overeenkomsten strekkende tot beschikking over nog niet opengevallen nalatenschappen in hun geheel of over een evenredig deel daarvan, zijn nietig. Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking. Om een pdf-bestand te openen, heeft u Acrobat Reader nodig.