Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Basiskennis en betrokken actoren bij de hulpverlening.

Bij Schulden Voor iedere tussenkomst brengt de instelling het van toepassing zijnde tarief ter kennis van de personen bij dewelke zij de terugbetaling van de kosten vordert. Het College bepaalt het maximumtarief binnen hetwelk de erkende instellingen door het College de terugbepaling kunnen vorderen van de bemiddelingskosten en stelt de kosten vast die hiertoe gerekend worden. Basiskennis en betrokken actoren bij de hulpverlening. De theoretische opleiding zoals bedoeld in het eerste lid wordt aangevuld met minstens één dag gewijd aan de praktijkstudie.

De beslissing tot toekenning wordt meegedeeld aan de instelling bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs. Het artikel dat u opvraagt kan enkel door abonnees of houders van een dagkaart bekeken worden. Van de beslissing van de Minister tot weigering of intrekking van de erkenning wordt aan de instelling kennis gegeven bij een ter post aangetekende brief met ontvangstbewijs. De opleidingscycli moeten door de Minister erkend zijn.

Wanneer de erkenningsaanvraag uitgaat van een instelling die reeds erkend is voor haar opdrachten op het vlak van gezondheid vraagt de Minister eerst om het advies van het Lid van het College belast met gezondheid. De weigering of de intrekking van de erkenning moet met redenen omkleed zijn. De Minster beslist over de erkenningsaanvraag binnen de drie maanden na ontvangst van het advies van het bureau. Dit tarief wordt jaarlijks aangepast op 1 januari aan de index der consumptieprijzen. De procedure voor de hernieuwing van de erkenning is dezelfde als die voorzien in artikelen 5 en 6.

Kondigen deze decreet af, bevelen dat ze in het Belgische Staatsblad zal worden bekend gemaakt. Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 van de Grondwet krachtens artikel 138 van de Grondwet. Onderhavig decreet regelt een materie bedoeld in de artikelen 115 § 1, eerste lid, 116 §1, 121 § 1, eerste lid, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 en 175 van de Grondwet, krachtens de artikelen 138 en 178 van de Grondwet. Het College kan de erkenning slechts intrekken van instellingen die de bepalingen niet naleven welke werden genomen door of krachtens dit decreet en waarover het College zijn opmerkingen heeft kunnen laten gelden. Het tarief wordt aangebracht aan de ingang van de lokalen bedoeld in artikel 3, 9°. De uiteenzettingen kregen een zeer positieve evaluatie vanwege de cursisten.