Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Daarnaast dient de verstrekte lening minimaal 2 500 euro te bedragen.

Dit artikel bepaalt onder welke voorwaarden het bedrag van de lening dat niet meer kan worden terugbetaald, van de belastbare inkomsten mag worden afgetrokken. Wat dat laatste betreft verwijst de minister naar het regeerakkoord. Bovendien dient het verlies zich voor te doen tussen de aanvang van het tweede jaar en het einde van het achtste jaar te rekenen vanaf het tijdstip dat de achtergestelde lening werd versterkt. Een lid vindt het een politiek probleem dat een bepaalde regeringspartij van geen controle op de werkloosheid wil weten. Daarnaast dient de verstrekte lening minimaal 2 500 euro te bedragen. De Franse Revolutie leidde tot het systeem van de heffing van belastingen op grond van de goedkeuring door de wet, en vestigde het beginsel van de annaliteit.

Het eerste jaar alleen al konden ongeveer 4000 zelfstandigen volgens dit systeem een lening bekomen, voor om en bij 16 miljard frank. Er komt voor de erkende kinderopvang dus geen verhoging van het maximale dagbedrag 450 frank en ook geen verhoging van de leeftijd tot 12 jaar. Het verlies van de lening kan slechts van het totale netto-inkomen worden afgetrokken indien de voorwaarden voor vrijstelling van roerende voorheffing zoals omschreven in het nieuwe artikel 264bis, vierde lid, zijn vervuld. Aangezien landbouwgezinnen vaker gehuwd zijn, hebben zij hier minder baat bij. Verliezen die zich gedurende het eerste jaar of na het achtste jaar voordoen, te rekenen vanaf het tijdstip dat de achtergestelde lening werd versterkt kunnen fiscaal niet in rekening worden gebracht. Alleen de artikelen waarop amendementen zijn ingediend, worden besproken. De verliezen kunnen slechts in mindering worden gebracht als de belastingplichtige over een certificaat beschikt, uitgereikt door de ontvanger van de belastingen, dat stelt dat de lening niet meer kan worden terugbetaald.

De vrijstelling van de roerende voorheffing heeft betrekking op de renten verkregen gedurende de eerste acht jaar van de looptijd van de lening. We komen dus tot een situatie die compleet strijdig is met het al in het Magna Charta van 1215 vooropgestelde principe « no taxation without representation ». De minister verklaart dat een controle op feitelijke samenwoning zeer moeilijk te organiseren is. Voor vele ondernemers vormt het derde en vierde jaar een financiële harde noot om te kraken. De indieners willen dat uitkeringen niet worden meegerekend om het nettobedrag van de inkomsten te bepalen. Deze wetgeving ondergaat jaarlijks een aantal veranderingen, die telkens in allerijl aangebracht worden, met bovendien een zekere « fiscale pretentie ».

Spreker is van oordeel dat het niet de bedoeling kan zijn een discriminatie op te heffen door een andere in het leven te roepen. De minister merkt op dat die twee laatste categorieën nu geen enkele aftrek kunnen genieten. Starters beschikken over weinig mogelijkheden om kapitaal te vergaren. Het wetsontwerp in zijn geheel wordt aangenomen met 9 stemmen bij 3 onthoudingen. Echter, als er al ergens ongelijkheid tussen de burgers bestaat, is dat zeker voor de belastingwetten. Zoals hierna zal blijken, heeft het weinig of zelfs niets in petto voor de doorsnee gezinnen met kinderen. Vermits die woorden in de van Dale zijn opgenomen, wordt uiteindelijk beslist de tekst niet te wijzigen.

Indien de 2,5 miljard frank niet opgebruikt zijn, zal de maximumafstand van 25 km verhoogd worden. Iedere vereenvoudiging van het belastingstelsel wordt gekenmerkt door een paradox. Zo gaat de fiscus ervan uit dat de belastingwetgeving altijd voorgaat, dat hij eigen begrippen kan hanteren ten opzichte van de « gewone » wetgeving, en dat zijn beslissingen onmiddellijk uitvoerbaar zijn. Tevens dienen meer middelen aan het Participatiefonds te worden verschaft.