Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Dat betekent echter niet dat de curator daar steeds mee kan volstaan.

Verkoop Curator Bij een eventuele toewijzing van de eis zullen curatoren in de toekomst bestanden niet of nagenoeg niet kunnen verkopen, wellicht louter aan het bedrijf zelf dat een doorstart maakt. Van Dusseldorp vindt dat de verwerking in strijd is met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In de brief nodigt de curator de crediteuren uit hun vorderingen in te dienen. Derden en Gebruiker, tenzij het Zaken betreft waarop artikel 4. Wat onroerende zaken betreft kan de netto-opbrengst bij onderhandse verkoop hoger zijn dan bij verkoop in het openbaar, reden voor hypotheekhouders en boedel om een veiling te mijden. Zodra het meerdere onroerende zaken betreft wordt ter bepaling van het percentage de waarde van het totaal genomen, tenzij het duidelijk afzonderlijke en gescheiden bewerkelijke transacties betreft. Indien door de rechtbank die de curator heeft aangesteld wordt voorgeschreven dat de curator een door die rechtbank voorgeschreven model hanteert, zal de curator dat doen. De curator bedient zich bij voorkeur van een gestandaardiseerde brief, waarin zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de positie van de verschillende crediteuren. Gelet op de bijzondere status van boedelcrediteuren is het zaak een deugdelijke administratie bij te houden van de bekende vorderingen van boedelcrediteuren. Het feit dat er sprake is van weinig of geen boedelactief is op zich geen reden om een procedure niet voort te zetten of niet een nieuwe procedure aanhangig te maken. Het bestaan van een verplichting voor het bureau op basis van de faillissementswet om het bestand aan de curator over te dragen, is niet ter beoordeling van het CBP.

Dat betekent echter niet dat de curator daar steeds mee kan volstaan. Neem een abonnement op de tweewekelijkse nieuwsbrief om regelmatig nieuwe artikelen te ontvangen. De regel is een uitwerking van de basisregel dat de curator de boedel op een behoorlijke wijze dient te besturen. Als u de log niet ziet is het mogelijk dat deze beveiligd is met een wachtwoord. De curator heeft dus een belang, namens de crediteuren van het failliete bedrijf.

De Registratiekamer kon dit billijken, in weerwil van protesten van de curator. Advocaten NOVA en de Nederlandse Vereniging van Banken NVB. Dit is een uitwerking van het beginsel dat de curator de activa van de boedel dient te liquideren. Ze beroept zich op de Wet bescherming persoonsgegevens Wbp, zie heldere weergave en nadere uitleg.