Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op deze termijnen.

Minnelijke Invordering Van Schulden Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij het Ministerie van Justitie ingebracht. In lid 9 worden de volgende wijzigingen aangebracht. Het besluit tot het gedeeltelijk afzien van terugvordering of tot het gedeeltelijk afzien van verdere terugvordering als bedoeld in regel 3 treedt niet in werking voordat een schuldregeling tot stand is gekomen. FinanciŽn is bereid om dit beleid verder te versoepelen. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op deze termijnen. Op het oorspronkelijke wetsvoorstel is een aantal amendementen ingediend.

Indien de toepassing van de Gedragscode Schuldregeling door de kredietbank naar de mening van de schuldeiser tot structurele problemen leidt, kan deze een klacht indienen bij het Dagelijks Bestuur van de NVVK. Op 31 oktober heeft de Tweede Kamer de wetswijziging Wsnp aangenomen. Het door het Dagelijks Bestuur genomen besluit, zulks met inachtneming van het advies van de Vaste Commissie Kwaliteitszorg, is bindend voor de kredietbank.

Kwijtschelding vindt niet plaats ten aanzien van vorderingen die door pand of hypotheek op een goed of goederen zijn gedekt, behoudens voorzover zij niet op die goederen verhaald kunnen worden. Dit gebeurt onder meer door de toelatingseisen aan te scherpen. FinanciŽn wordt gevolgd, is opgenomen in de "Leidraad invordering 1990". De IB-Groep heeft aangegeven geen belang te hebben om mee te werken. Een tweede belangrijk aspect van de wetswijziging is de versterking van het minnelijk traject. Verder kent de huidige wet een aantal niet-verplichte afwijzingsgronden. Belastingdienst/Toeslagen, bijvoorbeeld met betrekking tot uitstel van betaling.