Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
De aanvrager moet een schuldvordering hebben, die aan de onder punt C.

Vordering Deze rechtstreekse opvordering van de betaling bij de schuldenaar geldt als bewarend beslag in zijn handen in het voordeel van de Rijksdienst. Amendementen nrs 456 en 483 tot 490 van de heer Hugo Vandenberghe c. De tekst van het voorgestelde artikel 5 dient daarom melding te maken van « vordering tot tussenkomst » in plaats van « tussenvordering ». In eerste instantie zult u een minnelijke oplossing, die uw toekomstige relatie met de klant niet in het gedrang brengt, verkiezen boven een inningsprocedure. Dit tweede vorderingsverslag is een echt vorderingsverslag. In Frankrijk hanteert men al jaren het versoepelde systeem dat wij sinds kort hanteren.

Dit volgt uit artikel 621 van het Gerechtelijk Wetboek dat volgens het Hof van Cassatie de individualiteit van de tussenvordering beklemtoont Cass. Amendementen nrs 533 tot 535 van mevrouw Defraigne c. Zoals gezegd dient de leverancier het bewijs te leveren dat zijn vordering definitief verloren gegaan is, wil hij een recht op teruggaaf bekomen. Indien vijf belangrijke arresten van het Arbitragehof bevestigen dat een bepaling van het Gerechtelijk Wetboek ongrondwettelijk is, is het de taak van de wetgever hieraan tegemoet te komen. Bovendien maakt ook de tegenvordering een tussenvordering uit zie artikel 14 van het Gerechtelijk Wetboek. Verlenging van de verjaringstermijn inzake sociale zekerheid t.

Wanneer de tussenvordering bijvoorbeeld een uitbreiding van de inleidende vordering betreft is er niets aan de hand. Amendementen nrs 112 tot 123 en 146 tot 153 van de heer Cheffert c. Het probleem waaraan het wetsvoorstel wenst te verhelpen stelt zich niet ten aanzien van alle tussenvorderingen artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek. Dit artikel wordt eenparig aangenomen door de acht aanwezige leden. Het bedrag van een tussenvordering daarentegen wordt voor het bepalen van de aanleg niet samengeteld met het bedrag van de hoofdvordering.

De aanvrager moet een schuldvordering hebben, die aan de onder punt C. Het vergoede percentage verschilt van het gedekte percentage. De huidige Belgische teruggaafverlening in geval van verlies van schuldvordering is complex en oneerlijk en heeft nood aan verdere vereenvoudiging zodat ze kan aangepast worden aan de noden van de hedendaagse economie. Het amendement en het aldus geamendeerde artikel worden eenparig aangenomen door de negen aanwezige leden.

De schuldvorderingen moeten daarenboven onbetwistbaar zijn, opeisbaar en vrij zijn van elke verbintenis ten aanzien van derden. Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag. Uw dossierbeheerder zal u vragen hem een kopie van alle contractuele documenten te bezorgen, samen met uw recente correspondentie met de klant. Amendementen nrs 450 tot 452 van de heer Hugo Vandenberghe c. De terminologie die wordt gebruikt in het voorgestelde artikel dient te worden aangepast. Amendementen nrs 528 en 529 van mevrouw de T'Serclaes c.