Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
De bijkomende kosten liggen hoger dan bij een onderhandse verkoop.

Openbare Verkoop Faillissement De Koning kan voor bepaalde producten afwijkingen toestaan wanneer blijkt dat het moeilijk of onmogelijk is deze producten volgens andere verkoopmethodes te verkopen. Voor de betaling van de koopsom heb je doorgaans zes weken. Op de eerste verkoopdag wordt het goed voorlopig toegewezen aan de hoogste bieder. Bij niet naleving van de bepalingen kunnen de door de Minister aangestelde ambtenaren en de officieren van gerechtelijke politie proces-verbaal opstellen.

Voornoemde ambtenaren kunnen in dit geval ter plaatse mondeling verbieden tot de verkoop van de producten opgenomen in het proces-verbaal over te gaan, of de stopzetting van deze verkoop bevelen. Deze termijnen kunnen evenwel verschillen van streek tot streek; informeer bij de verkopende notaris. De openbare verkopen mogen enkel gehouden worden in lokalen die hiervoor uitsluitend zijn bestemd, behoudens afwijkingen die, bij noodzaak, worden toegestaan door de Minister of door de hem daartoe aangewezen ambtenaar. Years evenly divisible by four are normally leap years, except for. Voornoemde ambtenaren kunnen in dit geval ter plaatse mondeling verbieden tot de verkoop van de producten opgenomen in het proces-verbaal over te gaan of de stopzetting van deze verkoop bevelen. Als curator treedt de advocaat op als een vertrouwenspersoon van het gerecht. De Koning kan bijzondere voorwaarden stellen voor de openbare verkopen van producten die Hij bepaalt.

Hij is het immers die het faillissement in het belang van alle schuldeisers beheert en afwikkelt. Deze wordt gehouden in één zitdag met nadien de mogelijkheid van hoger bod. De bijkomende kosten liggen hoger dan bij een onderhandse verkoop. Wees dus zeker van je stuk als je op een grond of huis gaat bieden en zorg dat je voldoende gedocumenteerd bent.

Deze tijdelijke sociale woongelegenheden worden beheerd door de gemeentelijke sociale dienst. Wanneer niet de verhoopte prijs wordt geboden, kan een tweede zitdag georganiseerd worden. Years also evenly divisible by 100 are not leap years, except for. De tekst van dit arrest zal openbaar gemaakt worden. Place as many blank cells before the 1st day of the month as necessary. Wanneer de geboden bedragen te laag zijn, kan een tweede zitdag vastgesteld worden.

Hoeveel die kosten bedragen, wordt door de notaris op voorhand meegedeeld. Zij kunnen overgaan tot de beslaglegging ter bewarende titel van de producten die het voorwerp van de inbreuk uitmaken. Een kopie wordt afgegeven of per aangetekende brief toegestuurd aan de inrichter of zijn aangestelde. Wanneer er een hoger bod binnenkomt, zal de notaris een nieuwe zitdag organiseren waarop iedereen aan de biedingen kan deelnemen. Gezinnen of alleenstaanden die in Dilbeek gedomicilieerd zijn en die door een noodgeval hun eigen woning of huurwoning niet meer kunnen bewonen, kunnen er tijdelijk terecht. De aankoopkosten moeten doorgaans binnen de vijf dagen betaald worden. Als er geen hoger bod komt, gaat de grond of de woning naar de laatste bieder.