Schuldeisers

Hoe je ze te vriend n buiten de deur houdt!

schulden
De directeur belast enige van de door hem op grond van art.

Stadsbank Van Lening Aan het hoofd van de Bank is geplaatst een directeur, die is belast met de leiding van de Bank en met de regeling van alle aan de Bank opgedragen werkzaamheden. Amsterdam en private partijen dragen wezenlijk bij aan het publieke belang. Indien de houder van het pandbewijs niet verschijnt, kan de lossing worden toegestaan aan degene die de aangifte deed. De niet geloste, verstane panden worden in het openbaar geveild.

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere regels stellen voor de maatregelen die nodig zijn ter bewaring van de rechten van de Bank. Je bent akkoord met onze disclaimer en het privacy reglement. Het beheer van de Bank berust bij Burgemeester en Wethouders, hierin bijgestaan door een vaste commissie van advies en bijstand als bedoeld in art. Tijdens de bezichtgingsuren wordt de gelegenheid gegeven kooporders te plaatsen. Afgifte van een pand geschiedt tegen inlevering van het pandbewijs en betaling van de beleensom plus het ingevolge art. Een beroepsgokken kent zijn kansen en weet exact welk bedrag hij in moet zetten om zijn rendement maximaal en zijn risico minimaal te maken. Van verstrekkingen aan derden, anders dan vermeld in art. De houder van het pandbewijs kan het pand tot het tijdstip van openbare verkoop lossen.

Burgemeester en Wethouders stellen de tarieven van de door de Bank te leveren diensten vast. Kortom, je kunt je afvragen wie er nu gevaarlijker bezig is. De lossing van een pand die niet heeft plaatsgevonden binnen de bedoelde staantijd van zes maanden, blijft mogelijk tot het tijdstip van openbare verkoop van het pand.

De directeur belast enige van de door hem op grond van art. Beide partijen worden zo spoedig mogelijk en binnen veertien dagen opgeroepen, teneinde de zaak in der minne te schikken. Het verstaan van panden, de verkoop en het overschot. Uit meer dan n voorwerp bestaande panden kunnen gesplitst in veiling worden gebracht. De te veilen panden worden ter openbare bezichtiging gesteld op tenminste n werkdag vr de dag van veiling, gedurende nader aan te geven uren. De dagen en uren waarop de Bank voor het publiek is geopend, worden door Burgemeester en Wethouders vastgesteld en openbaar gemaakt. Burgemeester en Wethouders kunnen nadere regels geven over de verhouding tussen het bedrag van de geschatte waarde en dat van de beleensom. De meeste beleggers kopen gewoon 100 of een veelvoud daarvan aan aandelen. De veiling wordt bekendgemaakt in een of meerdere dagbladen.