Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De leningen worden toegekend zonder intrest aan te rekenen.

Een groep leerlingen van het Vrij Technisch Instituut uit Leuven vertrekt naar ons adoptiedorp om de eerste fase uit te voeren voor het plaatsen van de centrale verwarming in de school in Cristian. Het gemeentebestuur van Cristian vraagt Leuven tussen te komen in de aanleg van een gasleiding. De student wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing. Een vrachtwagen hulpgoederen wordt geleverd met ondermeer tandartsstoelen. De initiatiefnemer wordt zo snel mogelijk na het afsluiten van de selectieperiodes in kennis gesteld van het besluit van de bestendige deputatie waarin wordt aangeduid voor welke projecten een subsidie werd toegekend. Years also evenly divisible by 100 are not leap years, except for. Oplevering van de renovatiewerken aan het gemeentehuis van Cristian.

Onderhandelingen worden gevoerd met prefectuur en Cristian voor het opstellen van dossiers om riolering en waterleiding te leggen in het dorp. De kredietnemer verbindt er zich toe om dat kapitaal terug te betalen aan de kredietgever. De aanleg van de gasleiding in Cristian wordt opgeleverd. Jobdienst een aanvraag met vermelding van het kredietnummer.

Van Dalecollege, Naamsestraat 80, 3000 Leuven, tel. Wie voor toekenning van een subsidie bepaald in dit reglement in aanmerking wenst te komen, moet een aanvraag indienen bij het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. De subsidies worden slechts voorwaardelijk toegekend. Dossier riolering is in orde door een subsidie van het Europees fonds. Een vrachtwagen met pc's, bureaumateriaal, bedden, dekens en sportmateriaal wordt afgeleverd.