Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
De maatregelen die nodig zijn om tot inning van een belastingschuld te komen.

Belasting Schulden Hogere lasten voor een bepaald doel dan in de begroting is geraamd. Deskundige belast met de controle van de jaarrekening, van het financiŽle beheer en de financiŽle organisatie. Tot dan toe hadden de Staten oorlogskosten onder meer bestreden door de verkoop van rentebrieven. Circulaire over de verdeling van het gemeentefonds voor vooral het komende begrotingsjaar en de drie jaren erna; bevat ook informatie over het lopende jaar. RestschuldDat deel van de lening op de eigen woning dat niet kan worden afgelost uit de verkoopopbrengst van de woning.

Lineaire hypotheekEen hypotheekvorm waarbij maandelijks rechtstreeks op de schuld wordt afgelost. Hiervan is sprake als in de bedrijfsvoering wordt voldaan aan de wettelijke eisen en interne regelgeving. Het totaal van leningen die een gemeente heeft opgenomen. Activa in de openbare ruimte zoals wegen, groenvoorziening, bruggen e. Wie aansprakelijk is voor een BTW-schuld is afhankelijk van de rechtsvorm van de onderneming. Algemene opslag over de verdeelmaatstaven van het gemeentefonds; wordt regelmatig aangepast.

Het achterwege blijven van geregeld onderhoud, waardoor schade kan ontstaan aan kapitaalgoederen. Extrapolatie van de begroting naar de volgende drie jaren. Algemene maatregel van bestuur Amvb met regels voor de begroting, verslaglegging en informatie aan derden door provincies en gemeenten. Het verschil tussen de baten en de lasten in de begroting.