Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
De onderneming financiert al haar vaste activa door middel van eigen kapitaal en leningen op meer dan een jaar (permanente middelen).

Kortlopende Lening Geef aan in hoeverre u verwacht dat de criteria die uw bank hanteert bij het verstrekken van leningen aan huishoudens in de komende drie maanden zullen veranderen. Geef zo veel mogelijk gegevens in, in de daarvoor voorziene velden. De vaste activa moeten worden gefinancierd door eigen kapitaal vermeerderd met langlopende leningen, die aldus permanente middelen worden. Maar daarnaast bouwt ze een veiligheidsmarge in die haar toelaat een gedeelte van de voorraden en klantenkrediet te financieren ratio > 1. De onderneming financiert al haar vaste activa door middel van eigen kapitaal en leningen op meer dan een jaar permanente middelen. Door een te omvangrijke positieve positie wordt een deel van het kapitaal onproductief.

Het bedrijfskapitaal kan drie verschillende situaties vertonen. De ratio’s van het bedrijfskapitaal hebben tot doel te meten op welke manier de aanschaffingen van onroerende goederen worden gefinancierd. Wanneer de ratio positief is, mag men beschouwen dat het bedrijfskapitaal een veiligheidsmarge inbouwt. Er is gelijkheid tussen de kasmiddelen voortvloeiend uit de afschrijving en het terug te betalen bedrag. In deze situatie worden de vaste activa gedekt gefinancierd door kaiptalen gelend op korte termijn.