Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
De oprichting van een bvba kan enige tijd in beslag nemen.

Gemeenschap Van Goederen Binnen 15 dagen na de neerlegging moet het uittreksel van de orpichtingsakte eveneens bekendgemaakt worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Een dergelijke verhuis moeten zij in het staatsblad bekendmaken. Op het einde van de procedure zorgt het Hof, in voorkomend geval, voor de bekendmaking van de verbetering in het Belgisch Staatsblad. Om een bvba op te richten leggen de oprichters eerst de statuten vast in een oprichtingsakte.

Maar naast lief en leed zullen ze ook bezittingen delen, schulden aangaan, goederen kopen en erven, een inkomen verwerven. Indien foutieve daden schade aan een ander veroorzaken en er een oorzakelijk verband bestaat, dan dient hij deze schade te vergoeden. Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van 6. De grote procedure is vrij omslachtig en betrekkelijk duur. De vraag tot ontheffing wordt door de toekomstige echtgenoten gericht aan de Koning, via de minister van justitie. Niet elke woning kan als een gezinswoning worden beschouwd. De zaakvoerder is onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen en betaalt sociale bijdragen in functie van zijn inkomen.

Zij mogen de afkoop ervan vragen met een aangetekende brief aan de zaakvoerder. Mijnheer Pastoor dient ongeveer 3 maanden vooraf verwittigd te worden. Een bvba is dus steeds geldig vertegenwoordigd door één van haar zaakvoerders. Deze verplichting geldt niet voor een kleine vennootschap.

Zo mag het netto-actief niet dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal. Deze termijn is gewoonlijk in de statuten vastgelegd. Hij mag hierdoor echter het bestuur van de vennootschap niet nodeloos in gevaar brengen. Deze statuten laten zij door een notaris opnemen in een authentieke akte. Het geheel van regels die van toepassing zijn op echtparen die zonder huwelijkskontrakt gehuwd zijn noemen we het wettelijk stelsel. Iedere vennoot kan eveneens om gegronde redenen vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door vennoten.

Elk aandeel heeft normaal recht op eenzelfde deel van de liquidatiesaldo. De statuten bepalen hoe men het saldo zal verdelen na de vereffening. Het stelsel dat u bij aanvang van het huwelijk hebt gekozen, is niet eeuwig geldig. Alleen een natuurlijk persoon kan fungeren als zaakvoerder. Dit amendement sluit aan bij de opmerking van het Rekenhof dat de zeer korte termijnen waarbinnen het Hof zijn opdrachten moet vervullen, moeilijkheden zouden kunnen opleveren.