Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De veroordeling tenslotte is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken.

De dagvaarding van de beklaagden om voor de rechtbank te verschijnen. Er dienen echter nog enkele belangrijke hindernissen te worden genomen. De veroordeling tenslotte is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken. Deze procedure is niet altijd opportuun daar de klacht onontvankelijk kan worden verklaard door de rechter. De opvolging van de betekening aan de partijen wordt eveneens in het REA-systeem ingevoerd.

Het persoonsgebonden karakter van de erkenning heeft tevens tot gevolg dat, bij stopzetfing van de activiteit van vastgoedmakelaar en overdracht van het handelsfonds, de erkenning nooit in de overdracht kan begrepen zijn. De werkzaamheden op het vlak van de deontologie zijn in de laatste rechte lijn voor de eindmeet. De verbruiker moet een afdoende bescherming genieten. De vordering werd ingediend door twee erkende vastgoedmakelaars. De vastgoedmakelaars die een herinneringsbrief ontvangen dienen, boven op de bijdrage, 2. Ingeval de zaak ter beschikking wordt gesteld aan een ander parket of aan een andere autoriteit parket-generaal, federaal parket, auditoraat, administratieve dienst, enzovoort, wordt de bestemmeling van de verzending geregistreerd.

De postcode die u intikte bestaat niet in Vlaanderen. Merk op dat vanaf dit ogenblik de beslissingen worden genomen en geregistreerd op het niveau van de moederzaak. In deze eerste analyse, naar gelang de gehanteerde invalshoek, vullen de gegevens elkaar onderling aan en verrijken zij elkaar. De deontologie moet een norm stellen voor de correcte uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Indien het evenwel niet tot een vrijwillige regularisatie komt kan het BIV, na beslissing van de Nationale Raad, overgaan tot gerechtelijke stappen. Stekene en Sint-Gillis zijn de andere aandeelhouders.