Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
De vrijstelling geldt voor de lessen en eveneens voor de stages.

Studentenbeleid tegen beslissingen inzake het toestaan van vrijstellingen. Tijdens de examenperiodes fungeert een examenombuds die als vertrouwenspersoon bemiddelt tussen de examinator en de student. Een vrijstelling wordt verleend op grond van de bepalingen in afdeling 5. Studenten met een examencontract kunnen op deze mogelijkheden geen enkele aanspraak maken.

Deze vrijstelling kan slechts worden toegestaan tijdens de drie academiejaren volgend op het academiejaar waarin het examencijfer werd behaald. Voor de studenten die zich voor het eerst inschrijven voor een bacheloropleiding organiseren de faculteiten informatiesessies bij het begin van het academiejaar. De vrijstelling geldt voor de lessen en eveneens voor de stages. Een student kan worden toegelaten tot een schakelprogramma als hij beschikt over een diploma van een professionele bacheloropleiding of nog slechts een beperkt gedeelte moet afwerken om dit diploma te behalen. Aan studenten die geslaagd zijn kan vrijstelling worden toegekend onder de voorwaarden bepaald in artikel 21. De hervorming van het hoger onderwijs verloopt daar min of meer parallel met die in Vlaanderen. Place as many blank cells before the 1st day of the month as necessary.

De studiegelden worden bij parallelle inschrijving in hetzelfde academiejaar conform de decretale bepalingen berekend op basis van het totaal aantal studiepunten waar de student zich dat academiejaar voor engageert. Voor deze studenten kan het studiegeld overeenkomstig 3. Studenten van buiten de Europese Economische Ruimte die niet beschikken over een diploma van het secundair onderwijs of gelijkwaardig, kunnen niet worden toegelaten tot een bacheloropleiding op grond van een assessment. Voorzover deze verdragen geen antwoord bieden kan een beroep worden gedaan op een officiŽle procedure voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse diploma's zie infra. Deze laatsten kunnen zich rechtstreeks inschrijven. De student richt daartoe een gemotiveerde schriftelijke aanvraag aan de decaan.

Het behaalde cijfer geldt als eerste examencijfer parallel voor de verschillende contracten. Door de inschrijving wordt de keuze voor een type overeenkomst definitief. Een examencontract leidt steeds tot een aparte inschrijving. Voor wijzigingen in verband met d, zie afdeling 5. Het examenreglement beschrijft de opdracht, aanstelling en bevoegdheid van de examenombuds. Deze erkenning wordt vastgelegd in een databank van de K. Years also evenly divisible by 100 are not leap years, except for.

Behoudens specifieke andersluidende bepalingen voor een bepaalde opleiding of een specifiek contract, geldt een inschrijving voor een student voor een academiejaar. Op basis van de grondwet worden de diploma's van de Franse gemeenschap niveau per niveau gelijkwaardig geacht met die van de Vlaamse gemeenschap. Hij kan zich door een persoon naar keuze laten bijstaan. Zij kan enkel gewijzigd worden op de in afdeling 1. Leuven gemachtigd is om een assessment te organiseren. Deze overdracht wordt slechts toegestaan tijdens de drie academiejaren volgend op het academiejaar waarin het examencijfer werd behaald.