Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
De vrijstelling van de roerende voorheffing heeft betrekking op de renten verkregen gedurende de eerste acht jaar van de looptijd van de lening.

Agaath Lening Het lid verklaart dat de bescherming van de « echte » alleenstaanden een sociale bekommernis is, die uit het oog wordt verloren door de huidige voorstellen. Een volgende spreekster wenst de voorgestelde hervorming te toetsen aan enkele prioriteiten die door haar fractie naar voor worden geschoven. Vermindering van de fiscale druk op de middeninkomens door een aanpassing van het barema. Het commissielid besluit dat dit punt klaarblijkelijk geen prioriteit is voor de regering.

Alle natuurlijke personen, behalve de echtgenoot echtgenote of de samenwonende partner van de ondernemer, komen in aanmerking voor het fiscaal gunstige regime. De indieners menen dat het niet logisch is dat de belastingbetalers die andere vervoermiddelen dan de auto gebruiken, bestraft worden. De minister erkent dat hier een discriminatie overeind blijft. Deze maatregel speelt ten volle voor de landbouwers. In een eerste fase leidt de vereenvoudiging tot nog meer complexiteit. Ook met betrekking tot discriminatie kunnen achteraf nieuwe, verdergaande maatregelen worden toegepast. België kan nieuwe begrotingsmarges creëren door de activiteitsgraad te verhogen of de schuld te verlagen.

Bovendien merkt het lid op dat niet alle fiscale discriminaties tussen de gezinsvormen volledig worden weggewerkt. Daarmee zijn alle problemen nog niet opgelost, maar het is toch niet niets. De omschrijvingen die het voorstelt liggen immers in dezelfde lijn als die van het ontwerp. Op uitdrukkelijke vraag van het lid wordt overgegaan tot stemming over de voortzetting van de werkzaamheden. Het voordeel dat ontstaat door de discrepantie met de middeninkomens, wordt fiscaal immers weggeveegd door de door de regering voorgestelde evenwichten.

De weinige verbeteringen die worden aangebracht, zullen overigens pas over enkele jaren in werking treden. Het lid voegt eraan toe dat deze bedenking geen afbreuk doet aan de verdiensten van de voorgestelde hervorming. Er bestaan echter geen gegevens over het aantal landbouwers die van deze middeninkomens deel uitmaken. Dat betekent dat de federale overheid wel de meeste belastingen int, maar men haar geen rekenschap kan vragen over de uitgaven, aangezien die op een ander niveau worden gedaan.