Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
De wet van 18 april 1851 op het faillissement, de bankbreuk en de opschorting van betaling werd opgeheven.

Faillissement Wet Deze wetgeving, die van toepassing is op de kooplieden, heeft tot doel tijdig op te treden en voldoende soepele oplossingen voorop te stellen. De gegevens zijn niet publiek toegankelijk maar de procureur en de betrokken koopman kunnen er steeds kennis van krijgen. Wel is de ontbinding van de overeenkomst ingevolge wanprestatie van de schuldenaar mogelijk. Op de griffie van de rechtbank rust voortaan een dossier over de in moeilijkheden verkerende kooplieden of rechtspersonen.

Voortaan is de koopman verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank. Ingeval de opschorting van betaling niet tot een goed einde kan worden gebracht, kan de rechtbank de commissaris gelasten een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen met het oog op de ontbinding van de onderneming. Voorheen bedroeg de termijn drie dagen, wat als te kort en te onrealistisch werd beschouwd. De rechtbank van koophandel kan haar beslissing opschorten voor een termijn van vijftien dagen om de koopman of het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een gerechtelijk akkoord te vragen zie 1.