Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Deze bepaling preciseert de te volgen procedure wanneer er een kandidaat moet worden benoemd voor een functie van advocaat bij het Hof van Cassatie.

De opdracht van de commissie bestaat uit het verstrekken van advies over de kandidaten voor de functie van advocaat bij het Hof van Cassatie. In toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek, zal deze substituut gelijktijdig benoemd worden in de arbeidsrechtbanken te Antwerpen en te Turnhout. Voortaan zal het bureau voor juridische bijstand dergelijke beslissing kunnen nemen in 'alle gevallen', en niet langer alleen bij ontheffing of opvolging van een advocaat en bij gegroepeerde ambtshalve toevoegingen. De kandidaat moet het bewijs leveren van de kennis van de Nederlandse taal overeenkomstig de bepalingen van artikel 45 van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken. Binnen de 30 dagen na deze mededeling maakt de minister van Justitie deze vacature bekend in het Belgisch Staatsblad. Voor elke kandidatuur dient een afzonderlijk aangetekend schrijven, in tweevoud, te worden gericht.

De nadere regels voor de bekendmaking van de vacatures en het neerleggen van de kandidaturen worden vastgelegd bij ministerieel besluit. Het mandaat van de gewone en plaatsvervangende leden bedraagt 4 jaar en is hernieuwbaar. Omdat de kandidaten voor een post als advocaat bij het Hof van Cassatie advocaten zijn, is het derhalve ook essentieel dat de vertegenwoordigers van de balies hun advies kunnen verstrekken. De commissie telt evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden. Deze bepaling preciseert de te volgen procedure wanneer er een kandidaat moet worden benoemd voor een functie van advocaat bij het Hof van Cassatie. In toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek zal deze rechter gelijktijdig benoemd worden in de rechtbanken van eerste aanleg te Ieper, te Kortrijk en te Veurne.

In toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek, zal deze substituut gelijktijdig benoemd worden in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Na advies van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, worden de vorm van de kandidaatstelling, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging door de Koning vastgelegd. Werken bij Stibbe is het pad effenen voor een briljante carrière. Voor elk vast lid wordt een plaatsvervangend lid aangewezen.

Er is voorzien om het aan het parlement over te laten de personen die in de commissie zetelen en hun plaatsvervangers aan te wijzen. In toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen deze substituten gelijktijdig benoemd worden in de rechtbanken van eerste aanleg te Mechelen en te Turnhout. Tot slot is het belangrijk dat men eveneens twee personen voorziet uit de academische middens, die uit hun gezichtspunt kunnen oordelen over de academische verdienste van de kandidaten. In toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek, zal deze rechter gelijktijdig benoemd worden in de rechtbanken van eerste aanleg te Bergen en te Doornik. De kandidaten moeten vlot Nederlands, Frans en Engels spreken en goede studieresultaten kunnen voorleggen. Na het verstrijken van de termijn bedoeld bij de vorige paragraaf, zendt de minister van Justitie de kandidaturen door naar de commissie. In toepassing van artikel 100 van het Gerechtelijk Wetboek, zal deze rechter gelijktijdig benoemd worden in de rechtbanken van koophandel te Mechelen en te Turnhout.