Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

De artikelen 99 en 100 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument zijn van toepassing op de in het eerste lid bedoelde vordering tot staking. Bij correctie moet de oorspronkelijke boeking leesbaar blijven. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. De inschatting van de invloed van deze aanpassingen wordt vermeld in de toelichting betreffende de rekeningen van het boekjaar waarin deze aanpassing voor het eerst werd ingevoerd. Wetboek, alsmede van de daarin aangebrachte wijzigingen".

De voormelde bepalingen zijn van toepassing op de stichtingen en de internationale verenigingen zonder winstoogmerk die niet zijn bedoeld in de artikelen 37, § 3, en 53, § 3, van de wet. Het dagboek wordt bijgehouden naar tijdsorde, zonder witte vakken, noch weglatingen, opdat de materiële continuïteit, alsook de regelmatigheid en de onomkeerbaarheid van de boekingen gewaarborgd zouden zijn. Verboden is elke reclame voor een activiteit van minnelijke invordering die verwijst naar een inschrijving in de zin van deze wet. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Overigens zou de verplichting tot inachtneming van sommige wettelijke of regelgevende, inzonderheid fiscale bv. Deflatoire of inflatoire politiek, devaluatie kan zo maar een reeks burgers zwaar benadelen, terwijl anderen er schatrijk bij worden. Er kan geen activiteit van minnelijke invordering van schulden worden uitgeoefend, zonder voorafgaandelijk bij het Ministerie van Economische Zaken te zijn ingeschreven.

Tijdens deze periode mogen de betrokkenen geen aan deze wet onderworpen activiteiten uitoefenen. De verenigingen zonder winstoogmerk en internationale verenigingen zonder winstoogmerk, moeten de jaarrekening en de begroting bovendien ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering of aan het algemeen bestuursorgaan. Onverminderd de plichten van de officieren van gerechtelijke politie zijn de door de Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren aangestelde ambtenaren bevoegd om de inbreuken op deze wet op te sporen en vast te stellen. De boekhouding moet aangepast zijn aan de aard en de omvang van de activiteiten van de vereniging. In geval van veroordeling wordt de bijzondere verbeurdverklaring bedoeld in artikel 42, 3°, van het Strafwetboek steeds uitgesproken. Zoals supra gesteld, strekt het besluit dat U wordt voorgelegd ertoe de boekhoudkundige verplichtingen van de kleine verenigingen en de stichtingen nader te bepalen door de omschrijving van een vereenvoudigd boekhoudkundig model.

Zij kunnen zich daartoe gronden op de regels vastgesteld voor de grotere verenigingen en stichtingen die voor het voeren van hun boekhouding en het opmaken van hun jaarrekening ressorteren onder de bepalingen van de wet van 17 juli 1975. De jaarrekening van de grote verenigingen zonder winstoogmerk en private stichtingen moeten worden neergelegd bij de Nationale Bank van België. Dit besluit treedt in werking op hetzelfde tijdstip als de wetsbepalingen waarvan het de tenuitvoerlegging regelt. Het originele dagboek moet gedurende tien jaar worden bewaard te rekenen vanaf 1 januari van het jaar volgend op de afsluiting ervan.