Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Dit heeft te maken met de definitie van het begrip administratieve lasten.

Secundaire Lasten Dit heeft te maken met de definitie van het begrip administratieve lasten. Wijzigingen in rijksregelgeving, zoals de nieuwe pMJP-systematiek in de subsidiestructuur. Over de invulling van een en ander zal op basis van het bestuursakkoord nadere besluitvorming plaatsvinden.

Arbeidstijdenwet, Wet verbetering poortwachter en de Wet arbeid vreemdelingen. Dan blijft er nog een taakstelling over van 0,5 miljoen. In het wetenschappelijk onderwijs wordt gewerkt aan verzelfstandiging en deregulering. De totale regeldruk in het wetenschappelijk onderwijs bedraagt 12,2 miljoen. Uitbreiding van reeds bestaande elektronische vragenlijst a. Subsidieaanvragers hoeven nog maar op één plek, de provincie, subsidie aan te vragen. Met de voorgenomen maatregelen behalen we in 2007 een reductie van 7,7 miljoen.

De som van bovenstaande wijzigingen pakt overigens neutraal uit. Invoering jaarverslag volgens de strikte IPAL-definitie, zie p. Het aanreiken van handvatten voor het verder terugdringen van AL. Zaken en Werkgelegenheid de contouren geschetst van een nieuw stelsel van arboregels. De sector Podiumkunsten is al relatief sterk gedereguleerd.

Gebruik maken van het beginsel dat slechts één maal gegevens hoeven worden verstrekt aan de overheid.