Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Dit is in zekere mate onvermijdelijk maar verdient wel een bijzondere aandacht.

Bijzondere Bijstand Gerechtelijk Wetboek lijkt toepasselijk op het Hof van Cassatie. Deze termijn is nodig om de partijen te kunnen oproepen. De wet heeft de criteria van het onvermogen niet nader gepreciseerd. Jongeren die een als misdrijf omschreven feit pleegden, komen rechtstreeks bij de jeugdrechter terecht. Voor de gefailleerde geldt een specifieke regeling. Hof van Cassatie die in elk geval het hoger vermelde advies geeft. Ik voorzie ook in de toekomst problemen bij ouderen in Nederland.

In Vlaanderen kan een minderjarige zich juridisch gezien niet schuldig maken aan strafbare feiten. De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst werd nagezien onder toezicht van de heer J. Hij zal een vertrouwensvolle samenwerking nastreven met alle belangstellenden, en met de Gewesten en Gemeenschappen in het bijzonder. Een meer ingrijpendere maatregel is de ouders geheel of gedeeltelijk uit het ouderlijk gezag te ontzetten wanneer de gezondheid, de veiligheid en de zedelijkheid van het kind in gevaar zijn. De opgave en de uitvoering van afdwingbare pedagogische maatregelen in een problematische opvoedingssituatie POS behoren tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap.