Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Een amendement wordt overgenomen en een besluit wordt genomen bij gewone meerderheid van het aantal voor en tegen uitgebrachte stemmen.

Een vergadering kan slechts worden gehouden indien de enkelvoudige meerderheid van het aantal leden van de dienstraad aanwezig is, tenzij dit reglement anders bepaalt. Algemene Ledenvergadering op voorstel van het Bestuur. Indien bij de eerste stemming geen der kandidaten de meerderheid behaalt, wordt onder dezelfde kandidaten een eerste herstemming gehouden. De voorzitter kan deelnemers die de orde verstoren, uitsluiten van de vergadering. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen bij aanwezigheid van de enkelvoudige meerderheid van het aantal leden, tenzij dit reglement anders bepaalt.

De beheerder en de dienstraad komen minimaal achtmaal per jaar in een overlegvergadering bijeen. De raad kiest al dan niet uit zijn midden een voorzitter en een of meer plaatsvervangende voorzitters. De raad kan in spoedeisende gevallen besluiten om agendapunten die niet in de oproepingsbrief zijn vermeld in behandeling te nemen. Ieder lid van de raad is bevoegd door tussenkomst van de voorzitter schriftelijk inlichtingen te vragen aan het College van Bestuur. Wanneer deze raad onvolledig is, behoudt hij zijn bevoegdheden.