Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Een vrijstelling wordt verleend op grond van de bepalingen in afdeling 5.

Vrijstelling De voorwaarden waaronder studenten die nog startten onder het vroegere studiejaarsysteem, geacht worden een creditbewijs te hebben behaald, zijn opgenomen in artikel 79 van het examenreglement. Reeds betaalde studiegelden worden verrekend bij de omzetting. De student die slaagt voor een schakelprogramma ontvangt een getuigschrift. De examencommissie kan met toepassing van artikel 42 van het examenreglement beslissen dat de student op grond van een begane onregelmatigheid geen creditbewijs verwerft. Voor de aanvraag kan bijstand verkregen worden van de dienst Studie-advies. Per programmajaar kan men niet meer dan 66 studiepunten opnemen.

Inschrijvingen voor studenten die inschrijven op basis van een niet-Belgisch diploma verlopen in elk geval via het Bureau Internationaal Onthaal, behalve voor studenten die beschikken over een VWO-attest uit Nederland. Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van deze fout. Op basis van de grondwet worden de diploma's van de Vlaamse gemeenschap niveau per niveau gelijkwaardig geacht met die van de Franse gemeenschap. In de programmagids wordt de samenstelling verder gedetailleerd.