Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Een wetsvoorstel stemmen in de Kamercommissie, met een gewone meerderheid, is bijgevolg geenszins gevaarlijk of onaanvaardbaar.

Gewone Meerderheid Het erfgoedbeleid is eindelijk een volwassen sector geworden. De Algemene Vergadering is samengesteld uit de effectieve leden. Deze drie zijn afzonderlijk gemachtigd om poststukken, postassignaties, aangetekende brieven en dergelijke, gericht aan de vereniging in ontvangst te nemen. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde duur. Het Huishoudelijk Reglement voorziet in alle instanties, waarin de wet geen uitsluitsel geeft en regelt de zaken van inwendige orde. De raad kan een bijzondere opdracht geven aan een mandataris naar keuze. Paul Vercruysse secretaris, Lage Kaart 17, 2930 Brasschaat.

Bij ontslag, schorsing of overlijden van een bestuurder zal de eerstvolgende Algemene Vergadering in zijn vervanging voorzien, voor de nog lopende periode. In tussentijd kan de Raad van Bestuur onder zich een bestuurder aanduiden die tijdelijk de opengevallen functie waarneemt. De voorstellen worden bij handopsteking goedgekeurd of verworpen. De gedelegeerd bestuurder informeert de raad van bestuur op gepaste tijdstippen. Enkel de effectieve leden maken deel uit van de Algemene Vergadering.

De beslissing is zonder beroep en moet niet gemotiveerd worden. Deze worden onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. De Raad van Bestuur vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders. Het brengt mensen samen en zorgt voor wederzijds respect tussen de verschillende culturen.