Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Elke echtgenoot staat alleen in voor zijn goederen, inkomsten en schulden.

Schulden Regelen Sommigen willen misschien op termijn de arbeidsrechtbank nieuwe bevoegdheden geven. Tijdens hun top in Toronto in 1988 besloten de leiders van de G7 om een streep te halen door een derde van een deel van de bilaterale financiële verplichtingen. Years also evenly divisible by 100 are not leap years, except for. Ik hoef daarover geen grote toespraak te houden, want de feiten spreken voor zich. De toekomstig gepensioneerden kunnen vanaf hun 55ste een raming vragen van hun rustpensioen.

Er is geen wachttijd voor het aangaan van een nieuw huwelijk. De vraag tot ontheffing wordt door de toekomstige echtgenoten gericht aan de Koning, via de minister van justitie. Als laatste punt wil ik stilstaan bij het beroepsgeheim. Het gaat aan de ene kant om de invordering van bedragen ten onrechte betaald door en voor de R. De goedkeuring van deze wet komt tegemoet aan de eisen van die dag. Er kunnen ten onrechte uitkeringen zijn betaald omdat de gerechtigden sommige verplichtingen niet hebben nageleefd bv. Om de continuïteit van de betalingen te garanderen neemt de betaaldienst ook voorlopige beslissingen bij huwelijk, echtscheiding of overlijden.

Er zijn drie problemen, die mevrouw de vice-eerste minister trouwens al kent. De tekst werd in de commissie goedgekeurd met negen tegen drie stemmen. Wegens het uitermate belangrijk karakter van het huwelijksstelsel en al zijn gevolgen, is het aanbevolen tijdig een notaris te raadplegen. Cependant, ce projet contient de nombreuses bonnes dispositions mais aussi des mesures que nous ne pouvons accepter sur le plan des principes. Men mag geen tweede huwelijk aangaan voor de ontbinding van het eerste. Ce n'est donc pas le principe, mais les modalités de la levée du secret professionnel qui sont en cause.

Les parties à une procédure doivent toujours informer le juge et les autres parties de tout changement de domicile. Van deze verbodsbepalingen kan de Koning geen ontheffing verlenen. Wetsontwerp 1207 valt onder artikel 78 van de Grondwet en wetsontwerp 1210 onder artikel 77. Il est néanmoins intéressant d'entendre confirmer le caractère exceptionnel de la levée de l'obligation du secret professionnel dans ce genre de problème. Place as many blank cells before the 1st day of the month as necessary. De très nombreuses dispositions concernant le défaut, la mise en état des causes et l'appel ont recours au pli judiciaire en cours d'instance. Bij de toekenning worden de loopbaangegevens verzameld en op deze basis bepaalt men welke pensioenrechten tijdens de loopbaan werden opgebouwd.

Le système est donc cohérent et respectueux des droits de la défense. Op lange termijn zal het volgens mij misschien nodig zijn terug te keren naar een grote eenheidsrechtbank. Sommige dossiers blijven jarenlang hangende, wat betekent dat de beslagrechter al die tijd bevoegd zal blijven. Soms worden bijkomende inlichtingen gevraagd aan een andere instelling van sociale zekerheid of aan de betrokkene zelf. Als in een rechtsstaat correcties moeten worden aangebracht aan de uitvoering van dat soort vonnissen, dan wendt men zich normalerwijze tot de beslagrechters die zich globaal genomen zeer goed van hun taak kwijten. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt melding van de wijziging naast de huwelijksakte en nodigt de echtgenoten uit om hun trouwboekje te laten aanpassen. Het huwelijk heeft van rechtswege geen enkel gevolg voor de nationaliteit.