Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Er kan geen activiteit van minnelijke invordering van schulden worden uitgeoefend, zonder voorafgaandelijk bij het Ministerie van Economische Zaken te zijn ingeschreven.

De vraag tot ontheffing wordt door de toekomstige echtgenoten gericht aan de Koning, via de minister van justitie. In de uitoefening van hun ambt kunnen de in § 1 bedoelde ambtenaren de bijstand van de politie vorderen. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Onverminderd de plichten van de officieren van gerechtelijke politie zijn de door de Minister tot wiens bevoegdheid de Economische Zaken behoren aangestelde ambtenaren bevoegd om de inbreuken op deze wet op te sporen en vast te stellen.

Het ontwerp bepaalt dat de commissie de door de Ministerraad geschorste beslissing moet wijzigen in overeenstemming met het met redenen omkleed besluit over de schorsing. Op die manier betaalt de klant twee keer en dat is niet eerlijk. Deze vaststelling is terecht maar om ze te verhelpen lijkt het ons meer aangewezen deze termijn verlengbaar te maken, zonder dat dit altijd en automatisch het geval dient te zijn. Bovendien verhoogt die lange duur de maatschappelijke onzekerheid over de wijze waarop een bepaalde overtreding wordt beantwoord. De artikelen 99 en 100 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument zijn van toepassing op de in het eerste lid bedoelde vordering tot staking. Het burgerlijk huwelijk gaat het kerkelijk huwelijk vooraf. In geval van veroordeling wordt de bijzondere verbeurdverklaring bedoeld in artikel 42, 3°, van het Strafwetboek steeds uitgesproken.