Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Gedragingen die de inschakeling in arbeid belemmeren.

Wet Werk En Bijstand Mocht u vragen hebben over de kernkaart kunt u ons bereiken op 0181 69 76 70. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Het niet aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid. Indien het college afziet van het opleggen van een maatregel op grond van dringende redenen, wordt de belanghebbende daarvan schriftelijk mededeling gedaan. Naar aanleiding van deze toetsing kan van de aanvrager een aanvulling van de gegevens verlangd worden of kan een nieuw gesprek met de aanvrager worden gevoerd. Het door eigen toedoen niet behouden van algemeen geaccepteerde arbeid.

Voordat een maatregel wordt opgelegd, wordt de belanghebbende in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. Alliantie is ook veel informatie te vinden over de WWB.

Het niet naar vermogen trachten algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen of te aanvaarden. Het college kan afzien van het opleggen van een maatregel, indien het daarvoor dringende redenen aanwezig acht.

Gezinnen met een laag inkomen krijgen van hun gemeente meer hulp in de vorm van voorzieningen, bijvoorbeeld computers voor schoolgaande kinderen en lidmaatschappen van verenigingen. Een maatregel die voor een periode van meer dan drie maanden wordt opgelegd, wordt uiterlijk na drie maanden, nadat deze ten uitvoer is gelegd, heroverwogen.

In deze verordening is vastgelegd wanneer een maatregel kan worden opgelegd en waaruit deze bestaat. Gedragingen die de inschakeling in arbeid belemmeren.