Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Het aantal kinderen moet geteld worden op 1 januari 2007.

Lening Kind De vastgestelde intrestvoet voor elk individueel leningscontract blijft ongewijzigd gedurende de hele leningsduur. Een verstandige keuze tussen deze twee stelsels vergt meestal een simulatie. Het maximum van 95 pct wordt tot 90 pct teruggebracht wanneer de terugbetaling van de lening niet volledig gewaarborgd is door een levensverzekering. De eerste vraag dat je je moet stellen als je een woningkrediet of hypotheek wilt afsluiten is hoeveel je maandelijks kan afbetalen. In het geval de aanvrager de woning huurt wordt de maximumlening beperkt tot 9 jaar. Ook de aankoop van een perceel bouwgrond behoort tot de mogelijkheden.

De begunstigden die reeds een bijkomende provincielening bekwamen voor het aankopen, bouwen of vernieuwen van een ander onroerend goed komen niet in aanmerking voor een nieuwe lening. Dit zijn kosten die verband houden met de registratie van uw aankoopakte. Het aantal kinderen moet geteld worden op 1 januari 2007. Indien u een woning aankoopt, zijn er steeds aankoopaktekosten mee verbonden. Bijkomende intrestaftrek Hypothecaire lening Art. Wanneer de schuldvordering met toepassing van artikel 6 terugvorderbaar wordt, zijn de leners ertoe gehouden de kosten van tenuitvoering te betalen. Een ernstig gehandicapt kind wordt erkend als 2 kinderen ten laste.

De aard van de hypothecaire lening speelt als dusdanig geen rol meer als de bovenstaande voorwaarden vervuld zijn. Geen schattingskosten, enkel een vaste dossiervergoeding. De aanvrager moet ten minste 1 kind ten laste hebben. Dit waarborgfonds is bestemd om de risico's voortvloeiend uit de toepassing van onderhavig reglement te dekken. Door het storten van de verhoogde maandelijkse betalingen zal de duurtijd van de lening verminderen. Wanneer de schuldvordering met toepassing van artikel 6 terugvorderbaar wordt, zijn de leners ertoe gehouden de kosten van ten uitvoering te betalen. Indien de aanvrager de woning huurt zal de lening slechts toegekend worden indien het gezamenlijk belastbaar inkomen lager ligt dan de maxima vastgesteld voor het laagste rentetarief.

Op 31 december van elk jaar zal het debet verhoogd worden met de voor het verlopen jaar verschuldigde intresten, de rekening zal worden vastgesteld en afgesloten en het saldo opnieuw worden overgedragen. De belastingplichtige moet eigenaar zijn van de woning. De belastingplichtige die zijn premies wil aftrekken moet tegelijkertijd de verzekeringnemer en de verzekerde zijn. Tot slot dient de woning ook verzekerd te zijn tegen brand.

De vrijstelling van de verplichting een levensverzekering aan te gaan zal gebeurlijk slechts om hoogst dwingende redenen door de deputatie verleend worden. Bij leven van de verzekerde wordt er geen kapitaal uitgekeerd. In geval van verhuur of indien de aanvrager het goed niet langer bewoont kan de deputatie toestaan dat de vervroegde terugbetaling gebeurt door verhoogde maandelijkse betalingen. Deze premie moet beperkt worden tot een bepaald plafond dat afhangt van de situatie van de belastingplichtige en van het jaar waarin het contract werd gesloten zie tabel.