Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Het aantal mensen dat een beroep doet op de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) neemt nog steeds toe.

Het is de bedoeling om, alvorens een verzoek tot toelating tot de wettelijke regeling te doen, een zogenaam minnelijk traject te doorlopen. Op basis van de conclusies zijn aanbevelingen geformuleerd. Meer informatie over de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen kunt u vinden op de website van de Wsnp. Na afloop van de saneringsperiode controleert de rechtbank of alles volgens afspraak is gelopen. Achterhalen hoe de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen functioneert bij voormalig ondernemers, zodat aan de hand van de resultaten verbeterpunten kunnen worden opgesteld. De schuldenaar mag geen nieuwe bovenmatige schulden laten ontstaan. Het aantal mensen dat een beroep doet op de Wet schuldsanering natuurlijke personen WSNP neemt nog steeds toe. Als alle pogingen tot een minnelijk akkoord zijn mislukt dan kunt u via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen Wsnp alsnog werken aan een schuldenvrije toekomst.

Wanneer de Wsnp van toepassing is verklaard, vervallen alle beslagen die gelegd zijn en moeten schuldeisers hun vordering aan de bewindvoerder overleggen. De voorlichting omtrent beide regelingen moet verbeterd worden. De huurschuld ontbreekt meestal niet op de lijst van de schuldenaar. Hij klopt aan bij allerlei verschillende instanties, maar wordt 'van het kastje naar de muur gestuurd'. Zo zal de rechtbank het verzoek bijvoorbeeld afwijzen als gegronde vrees bestaat dat de schuldenaar zal proberen zijn schuldeisers te benadelen. Ook deelt hij het opgespaarde bedrag uit aan de schuldeisers. De rechter wilt onderzoeken of u de schulden wel of niet te goeder trouw heeft gemaakt. Daar staat tegenover dat na afloop van de regeling een nieuwe start mogelijk is.

Schuldeisers krijgen na aanvaarding van het akkoord een hogere aflossing. Wellicht lukt het u niet om uw schulden af te betalen door een minnelijk akkoord sanering van uw schuld via bemiddeling. De datum inwerkingtreding is inmiddels vastgesteld op 1 januari 2008. Alleen de rechter, de griffier en jij zijn aanwezig. Meer informatie over het doorlopen van een minnelijk schuldhulptraject vindt u bij het betreffende onderwerp. Dit artikel is afkomstig uit het archief van Ypsilon. Een dergelijke nihilstelling wordt daarom ook als zeer onrechtvaardig beschouwd.

Tijdens de periode van de sanering zult u een behoorlijke tijd een laag inkomen hebben. Als blijkt dat er sprake is van fraude of onverantwoord gedrag. De volledige tekst kunt u downloaden als PDF-document 73 pagina's, 779 kB. De wet stelt dat de schuldenaar hierbij het voortouw moet nemen. Reacties dienen inhoudelijk relevant te zijn en te voldoen aan algemene fatsoensnormen.