Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Het betreft een maanduitkering toegekend door de RVA.

Bijstand Uitkering In geval van een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking uitgaande van een deeltijdse betrekking zal de uitkering worden berekend in verhouding tot de onderbroken uren. Dit besluit voert de mogelijkheid in om zijn arbeidsprestaties met de helft te verminderen gedurende een ononderbroken periode van 6 maanden. In geval van een vermindering van de prestaties tot de helft uitgaande van een deeltijdse betrekking zal de uitkering worden berekend in verhouding tot de onderbroken uren. Onze sociale zekerheid kan maar bestaan in zoverre zij een breed draagvlak heeft dat wordt gedragen door de solidariteit. Het verlof voor medische bijstand gevraagd wordt voor een kind jonger dan 16 jaar dat u uitsluitend of hoofdzakelijk ten laste hebt.

Tal van burgers betalen hun bijdragen eerlijk en ontvangen hun uitkeringen rechtmatig. Die gegevens worden op vraag van de bevoegde inspectiediensten aan hen ter beschikking gesteld teneinde indiciën van postbusfraude op te sporen. Het betreft een maanduitkering toegekend door de RVA. Het project is zo succesvol dat voor deze methode belangstellend is gereageerd vanuit andere delen van het land. Aldus vormt het waterverbruik de basis voor de opsporing van de uitkeringsfraude.

De periodes van volledige onderbreking, bekomen in het kader van de medische bijstand, kunnen al dan niet opeenvolgend verlengd worden tot maximum 12 maanden. Ook in het buitenland groeide het bewustzijn dat sociale fraude de sociale zekerheid ondermijnt. Bij uitkeringsfraude maakt men bewust misbruik van het sociaal bestel dat wij met zijn allen in stand houden. Minimum 3 maanden en maximum tot aan het begin van het pensioen ongeacht de leeftijd. In geval van een volledig tijdskrediet uitgaande van een deeltijdse betrekking zal de uitkering worden berekend in verhouding tot de onderbroken uren.

Toch schiet het beleid op één aspect van de sociale fraude zwaar tekort, met name de uitkeringsfraude. Van energiebedrijven kan informatie worden opgevraagd over het energieverbruik van specifieke woningen. Het gaat om een maandelijkse uitkering toegekend door de RVA. De afdeling Inspectie van de administratie Werkgelegenheid oefent de controle uit op de naleving van de voorwaarden van dit besluit. Uitkeringsfraude treft onze sociale zekerheid in het hart. Adoptieouders hebben recht op 6 weken verlof voor een kind jonger dan 3 jaar en 4 weken voor kind tussen 3 en 8 jaar. Meer en meer groeit het bewustzijn dat de bijstandsfraude een hypotheek legt op de sociale zekerheid.