Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Het eerste jaar alleen al konden ongeveer 4000 zelfstandigen volgens dit systeem een lening bekomen, voor om en bij 16 miljard frank.

Tante Agaat Lening Het eerste jaar alleen al konden ongeveer 4000 zelfstandigen volgens dit systeem een lening bekomen, voor om en bij 16 miljard frank. De weinige verbeteringen die worden aangebracht, zullen overigens pas over enkele jaren in werking treden. De vertegenwoordiger van de minister voegt eraan toe dat moet worden voorkomen dat het systeem wordt misbruikt om schenkingen te verdoezelen als leningen. Op uitdrukkelijke vraag van het lid wordt overgegaan tot stemming over de voortzetting van de werkzaamheden. Voorts, indien de ondernemer de lening niet zou kunnen terugbetalen, kan de kredietverstrekker een gedeelte van zijn verlies fiscaal recupereren. Het lid heeft derhalve grote twijfels over de door de regering gepropageerde verlaging van de fiscale druk. Vandaar stelt hij voor het hier voorgestelde systeem toe te spitsen op achtergestelde leningen.

Het lid voegt eraan toe dat deze bedenking geen afbreuk doet aan de verdiensten van de voorgestelde hervorming. Ook met betrekking tot discriminatie kunnen achteraf nieuwe, verdergaande maatregelen worden toegepast. De minister erkent dat hier een discriminatie overeind blijft. Een volgende spreekster wenst de voorgestelde hervorming te toetsen aan enkele prioriteiten die door haar fractie naar voor worden geschoven.

We komen dus tot een situatie die compleet strijdig is met het al in het Magna Charta van 1215 vooropgestelde principe « no taxation without representation ». In de Kamer werden een aantal amendementen aangenomen. Iedere vereenvoudiging van het belastingstelsel wordt gekenmerkt door een paradox. Aangezien landbouwgezinnen vaker gehuwd zijn, hebben zij hier minder baat bij.