Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Het gaat om een maandelijkse uitkering toegekend door de RVA.

Het is onmogelijk om alle nieuwe bedragen van alle specifieke gevallen weer te geven. Onrechtmatig verkregen premies kunnen teruggevorderd worden. Minimum 6 maanden en maximum tot aan het begin van het pensioen ongeacht de leeftijd. Een proportioneel gedeelte van deze bedragen is verschuldigd voor een onvolledige maand. Deze twee voorwaarden moeten tegelijkertijd vervuld zijn. Wanneer de gevraagde informatie niet wordt verstrekt, voorziet de wet in aanzienlijke boetes. We geven hier een overzicht van de belangrijkste nieuwe bedragen.

Om de vermindering van uw inkomsten te compenseren, ontvangt u een vergoeding van de overheid. Tijdens de periode van het volledig tijdskrediet ontvangt u een vergoeding van de Staat ter compensatie van het loonverlies. Tijdens de periode van de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking ontvangt u een vergoeding van de Staat ter compensatie van het loonverlies. Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de zesde maand na die waarin ze in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.