Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Het tarief van het successierecht wordt per schijf vastgesteld.

Successierecht De kosten om de boedel af te wikkelen zijn niet aftrekbaar voor het successierecht. De belastingdienst moet het met het goede doel wel eens zijn. Het tarief van het successierecht wordt per schijf vastgesteld. Deze executeur testamentair mag alles, met name verdelen. Wie erft, moet successierecht betalen voorzover er geen sprake is van een vrijstelling. Als er geen aangifte wordt gedaan, kan de Belastingdienst een boete opleggen. Voor het invullen kan eventueel een notaris of een belastingadviseur worden ingeschakeld.

In de praktijk komt het erop neer dat de kinderen hun vordering kunnen omzetten in eigendom, als de overgebleven ouder hertrouwt, of als de overgebleven echtgenoot niet de ouder is van de kinderen. Wie daarvan wil afwijken, kan een testament laten opstellen. Voor kinderen van 23 jaar of jonger geldt een ruimere vrijstelling. De hoofdregel is dat hoe verder verwijderd de bloedverwantschap is, des te hoger de belasting. Hij of zij mag ook de nalatenschap afwikkelen en legaten uitkeren. Hoe beter je aan deze criteria voldoet, hoe meer je naar de vrijstelling en de lagere percentages toegroeit. Om te beoordelen of een dergelijk vruchtgebruik aanwezig is herleidt de belastingdienst de in het testament gehanteerde enkelvoudige rente naar een samengestelde.

Pleegkinderen, oftewel kinderen die om wat voor reden dan ook opgenomen worden in een gezin, gelden voor het erfrecht niet als eigen kinderen en zijn dus geen wettige erfgenamen. Dit is alleen mogelijk als er sprake is van gescheiden vermogens. De schulden die op het moment van overlijden reeds bestonden, zijn aftrekbaar. Voor ouders, broers en zusters bedraagt het tarief minimaal 26 procent en maximaal 53 procent. Geadopteerde kinderen worden nog steeds beschouwd als gewone kinderen. Er is belasting verschuldigd over alles wat verkregen wordt krachtens erfrecht.