Schuldeisers

Hoe je ze te vriend n buiten de deur houdt!

schulden
Het verstaan van panden, de verkoop en het overschot.

Stadsbank Van Lening In het geval, vermeld onder lid 4, wordt de belening vernieuwd tegen de verlaagde beleensom. De vernieuwing kan geschieden bij alle filialen, tenzij in bijzondere gevallen anders wordt bepaald. In de filialen zal een uittreksel van dit reglement voor het publiek ter lezing hangen. Het reglement is gebaseerd op de Pandhuiswet Staatsblad 1910, nr. Dit reglement wordt ter openbare kennisgeving gepubliceerd in afdeling 3 van het Gemeenteblad. Nadien is het reglement bij aparte besluiten drie keer gewijzigd. Burgemeester en Wethouders kunnen regels geven met betrekking tot nadere eisen die kunnen worden gesteld aan lossing van een pand. Verstane panden of onderdelen daarvan die zijn geclassificeerd als sloopgoud, kunnen op een andere wijze dan in een openbare veiling worden verkocht. Een onderpand kan in principe alles zijn, zolang het een rele waarde vertegenwoordigt. Indien een derde na het verzet met het als vernietigd, ontvreemd of verloren aangegeven pandbewijs komt, wordt de lossing geweigerd.

Burgemeester en Wethouders kunnen zelf kooporders plaatsen en panden of gedeelten daarvan, die in de openbare veilingen van de Bank niet worden verkocht, inkopen. Burgemeester en Wethouders stellen nadere regels met betrekking tot de veilingkosten. De panden worden tot de lossing of de verkoop met zorg bewaard en beheerd in de daarvoor bestemde magazijnen en kluizen in de gebouwen van de Bank waar zij zijn beleend. Deze heffing wordt door Burgemeester en Wethouders vastgesteld.

De koper in de openbare veiling van de Bank betaalt ten bate van de Bank boven de verkoopsom een percentage van de verkoopsom. De in het eerste lid vermelde bijlage vormt een geheel met dit reglement. In dat geval wordt de verkoopsom van het pand gevormd door de gezamenlijke verkoopsommen van de afzonderlijk in veiling gebrachte, tot het pand behorende voorwerpen. Kunt u zondermeer zeggen of dat goed is of niet? Laten we eens een paar zaken naast elkaar zetten.