Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Het worden dus geen kosten van de boedel, maar kosten in de boedel.

Schiftinge ende scheydingh, is een verdeelinge van de goederen van een Boedel onder de mede-Erfgenamen. Legitimatie, bewettinge door 's lants Overheyt, waer door de vleck van een onwettige geboorte wert wegh genomen, en yemandt wettig gemaeckt. De gefailleerde wordt op die vergadering behoorlijk opgeroepen en kan er gehoord worden nopens de vereffening van de boedel. Desertie, is een verlatingh van een aengevangen beroep, wanneer yemand 'tselve binnen de tijden daer toe ghesteld niet en vervolght. De kosten voor de curator, dus zijn ereloon is een kost gemaakt voor boedel uitwinning. Mandement van maintenue, is een daegceel waer by yemandt versoeckt gesterckt ende gestijft te werden, in een besit dat hy heeft.

Het worden dus geen kosten van de boedel, maar kosten in de boedel. In werkelijkheid had dit reeds kunnen vermeld worden in het proces-verbaal van verificatie, aangevuld met een lijst van de laattijdige schuldvorderingen waarin voorrechten zouden worden voorgehouden. Kosten van de boedel nochtans overstijgen alle andere voorrechten. Purge Crimineel, is een daegceel van het Hof, waer by yemant die van eenige misdaet berucht is, den Schout, ende een yegelijck daghvaert, om daer van suyver verklaert te werden. Kosten in de boedel blijven ondergeschikt aan de rangorde van de wet op de voorrechten en hypotheken. In de gevallen waarin hij zulks niet doet, dient hij zondermeer als niet-verschoonbaar beschouwd te worden. Condictio promissi sine causa, intreckinge van toeseggingh gedaen sonder redelijcke oorsaeck.

De schuldbemiddelaar neemt ter plaatse op de griffie kennis van de op naam van de schuldenaar opgestelde berichten van beslag, delegatie en overdracht. Jammer genoeg is deze kans op elektronische meerwaarde niet benut. Confiscatie, is verbeurte van goederen om een misdaedt. Alle middelen van tenuitvoerlegging die strekken tot betaling van een geldsom worden geschorst. Beneficium divisionis, 't recht om de schuld-spillingh onder de Borgen te versoecken. Ik wou eerst zes doen, maar da blijkt een frans te zijn.

Fatalia appellationis, paeltijdt van een beroep, ofte den tijt die gestelt werd om een beroep te moeten voltrecken. Obligationes ex quasi contractu, verbintenissen gelijck of daer toesegging ware, onstaene door Wet-duyding buyten overkoming. De schuldbemiddelaar moet onafhankelijk en onpartijdig zijn tegenover de betrokken partijen. Je opent de voordeur en belandt op de binnenplaats. Default, is wanneer een gedaeghde in rechten niet en verschijnt noch te gemachtighde send. Poincten van Officie, sijn sodanige poincten, als een Rechter door sijn tusschen spreken den eenen ofte den anderen belast te bewijsen tot naerder onderrechtinge.

Mandement van immissie in de possessie, is een daeghceel waer by yemandt versoeckt in gelaten te werden tot het besit van eenige goederen. Het is de bedoeling te voorkomen dat men een te ruime definitie van het nieuwe misdrijf kan toepassen op tal van onbeduidende feitjes. Interruptie, is wanneer het vervolg van een sake, door verloop van den tijdt daer toe gestelt, werd af gebroken. Raeuactie, is een rechtelijcke aentael die voor geen ander rechter te vooren heeft gedient, ende geen eygentlijcke naem en heeft. De schuldeisers of de gefailleerde die menen dat hun rechten benadeeld worden door een voorgenomen verkoop van activa kunnen de rechtbank van koophandel vragen de verkoop te verbieden in zoverre die kennelijk indruist tegen hun belangen.