Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Hij is geen voorstander van het houden van een raadsenquête.

Schuldhulpverlening Voor Ondernemers Profijt, concludeert dat het voorstel kan worden geagendeerd als A-stuk op de agenda van de raadsvergadering. Bovendien liggen een aantal aspecten van deze zaak ook niet op het bordje van de gemeente, maar betreft het een zaak tussen twee andere partijen. Sleurink zegt dat er altijd andere afspraken te maken zijn, maar dat daar niet altijd ruimte voor is. Knol, of hij nu wil reageren op het gestelde door de vorige drie sprekers . De voorzitter sluit de discussie met de conclusie dat er nu geen draagvlak is om op dit moment een raadsenquête te organiseren en dat de meerderheid van de commissie een notitie van het college over deze zaak wil afwachten. De tweede inspreker is de heer Sleurink, die namens het Leger des Heils zal inspreken. Als uitgangspunt geldt voor alle schulden een volledige betaling; Is dit echter niet mogelijk, dan dient te worden vastgesteld wat een maximaal haalbare oplossing kan zijn, zowel in het minnelijke alsook in het gerechtelijke traject. Profijt, stelt voor om dit voorstel te agenderen als A-onderwerp voor de raadsvergadering. Kroes CDA is van mening dat met het laten vallen van het eerste aspect, de richting van de discussie wegvalt. Mulder CU zegt ook met een amendement te zullen komen t. Teunis PvdA zegt dat zijn fractie zich kan vinden in het voorstel.

Roessink D66 kan zich vinden in de analyse, maar pleit ook voor het niet opwaarderen van de N35. Bovendien is de gemeente Zwolle als partij hierbij betrokken. De voorzitter stelt, na het tellen van de stemmen, dat de raad voor behandeling van het volledige agendapunt is. De PvdA-fractie wil nu nog geen oordeel uitspreken en wil wachten op de kadernotitie van het college. De eigen bijdrage is persoonlijk voor iedere cliënt. Twisterling SP wil weten of er geen andere afspraken te maken zijn. De voorzitter stelt voor om het stuk gedeeltelijk te behandelen en het eerste punt er uit te halen. Koster SP steunt het voorstel en vraagt het college een open mind aan te nemen t.

De voorzitter dringt aan om nu het stuk in behandeling te nemen. Alkema CU wil van de heer Goossensen weten of hij op de hoogte is van het overleg dat het Leger des Heils met de gemeente Zwolle voert over dit onderwerp. De financiële onderbouwing van het voorstel kan beter. Teunis PvdA sluit zich aan bij de vragen van dhr. Twisterling SP stelt dat deze zaak te complex is voor het stellen van mondelinge vragen. Ze onderstreept nogmaals het belang van de controlerende taak van de raad. Twisterling SP heeft geen begrip voor het voorstel om het stuk vandaag niet te behandelen. Maar hij vraagt zich wel af of er een jaar nodig is voor het opstellen van een visie. Schouders er onder, samen maken we de stad, aldus de SP. Roessink D66 moedigt de plannen aan en wat haar betreft start het college hier zo snel mogelijk mee. Profijt, zegt dat het voorstel als A-stuk wordt geagendeerd.

Hij is geen voorstander van het houden van een raadsenquête. De eerste inspreker is de heer Goossensen, die op persoonlijke titel zal inspreken. Twisterling SP spreekt haar verbazing uit over het feit dat haar collega’s niet meegaan in het voorstel van de SP. Teunis PvdA sluit zich aan bij de opmerkingen van de ChristenUnie.

Smit CDA vraagt aandacht voor de aanpak van de Zwartewaterallee. Goossensen zegt dat ambtenaren van de gemeente Zwolle niet de juiste informatie hebben verstrekt in zijn richting. De voorzitter stelt dat er geen vragen zijn blijven liggen en dat het voorstel als A-voorstel kan worden geagendeerd in de Raadsvergadering. Alkema CU zegt dat zijn fractie kennis heeft genomen van de analyse en hiermee akkoord gaat.