Schuldeisers

Hoe je ze te vriend n buiten de deur houdt!

schulden
Iedereen die geld geleend heeft, zit in een schuldsituatie.

Problematische Schuldsituatie Iedereen die geld geleend heeft, zit in een schuldsituatie. Eventuele gelegde beslagen vervallen zodra het voormelde uitstel is verleend. Een schuldbemiddeling wordt vastgelegd in een door de schuldenaar te ondertekenen overeenkomst waarin naast de regeling van de schuldbemiddeling ook de verplichtingen van de schuldenaar zijn opgenomen. Wij gaan acties ondernemen voor kinderen van deze gezinnen, maar ook acties voor de ouders van deze kinderen. Indien de toepassing van de Gedragscode Schuldregeling door de kredietbank naar de mening van de schuldeiser tot structurele problemen leidt, kan deze een klacht indienen bij het Dagelijks Bestuur van de NVVK. Het door het Dagelijks Bestuur genomen besluit, zulks met inachtneming van het advies van de Vaste Commissie Kwaliteitszorg, is bindend voor de kredietbank. Veel van de schulden komen voort uit het voldoen aan andere schulden, waardoor schuld op schuld ontstaat. Dit zijn enkele voorbeelden, we hebben nog veel meer goede iden op de plank liggen. Indien de kredietbank besluit een schuldregeling op te zetten, informeert zij de schuldenaar en de schuldeisers schriftelijk binnen een termijn van vier weken na het besluit dienaangaande. Wij willen dus acties ondernemen en acties organiseren en uitvoeren om het leven voor deze mensen toch nog een beetje draaglijk te maken en ervoor te zorgen dat zij in de maatschappij blijven en zich niet gaan afzonderen.

Alle schuldregelingen door de kredietbanken worden gedaan op basis van gelijkberechtiging van schuldeisers. Van de schuldeisers wordt verlangd, dat zij finale kwijting verlenen, nadat de schuldenaar gedurende de overeengekomen periode aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kredietbank verleent alleen medewerking aan een schuldregeling, indien die leidt tot een structurele oplossing van de totale schuldpositie.