Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
In dit dwangbevel gaat de fiscus over tot het verwerpen van de B.

De fiscus kan meteen een dwangbevel uitvaardigen zonder dat hij verplicht is de belastingplichtige vooraf van de wijzigingen op de hoogte te brengen. Een rechterlijke beslissing gaat in kracht van gewijsde wanneer ze niet in aanmerking komt voor verzet of beroep. In dit dwangbevel gaat de fiscus over tot het verwerpen van de B. Krachtens het nieuwe artikel 81 “begint de vordering tot voldoening van de belasting, van de interesten en van de administratieve geldboeten te verjaren vanaf de dag dat deze vordering ontstaat”.

Wanneer de schuldenaar niet akkoord gaat met het dwangbevel, zal hij het sociaal verzekeringsfonds binnen de maand moeten dagvaarden voor de Arbeidsrechtbank. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de stuiting en de schorsing van de verjaring. Op de dag van het verzet tegen het dwangbevel bleven er elf dienende dagen over voor de administratie binnen de gewone termijn van invordering van drie jaar. Die beperking bestaat evenwel niet met betrekking tot de BTW. Hiermee worden de rollen dus omgekeerd en moet de schuldenaar gaan procederen. De vordering tot voldoening van de administratieve geldboete verjaart door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij is ontstaan. Naast deze administratieve geldboetes kunnen er ook nog strafrechtelijke sancties zoals strafrechtelijke geldboetes en gevangenisstraffen opgelegd worden.

Bovendien werden de gevraagde stukken wel degelijk ter inzage voorgelegd weliswaar niet door de belastingplichtige zelf maar door een derde i. Het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt, wordt respectievelijk door de artikels 17 voor de leveringen van goederen, 22 voor de dienstverleningen, 24 voor de invoer en 25 septies voor de intracommunautaire verwervingen bepaald. Storten van afvalstoffen op een stortplaats vergund voor inerte afvalstoffen. De geldboete is volgens de rechtbank dan ook niet gerechtvaardigd. Bovendien voert het Wetboek, naast die gevallen van stuiting van de verjaring, een geval van schorsing in van het verloop van de verjaring. Het nieuwe artikel 81bis bepaalt dan het einde van de verjaring door te verwijzen naar de oorzaak van opeisbaarheid van de belastingen, van de interesten en van de fiscale boeten. Hij wordt thans besproken door mijn medewerkers en die van mijn collega's en zou in de komende weken moeten kunnen worden voorgelegd.

Het Rekenhof heeft niet vastgesteld dat de diensten die belast zijn met de invordering van achterstallige bijdragen, slecht werken, noch dat de Rijksdienst inkomsten zou mislopen. Wanneer de schorsing ophoudt, doet die slechts het saldo van de aanvankelijke verjaringstermijn opnieuw aanvangen. Zo werd het aantal juristen die nodig zijn voor de goede werking, verhoogd. In drie gevallen is er verjaring na het verstrijken van het zevende kalenderjaar volgend op dat waarin de oorzaak van opeisbaarheid zich heeft voorgedaan. Stuiting en schorsing van de verjaring van de vordering tot invordering van de BTW.