Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het restant naar de gefailleerde zelf.

Faillissement Verkopen Het eventuele restant gaat naar de bevoorrechte preferente vorderingen, waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies. De curator kan van werknemers verlangen dat gedurende de opzegtermijn nog werkzaamheden worden uitgevoerd. Na oproep zal diegene gehoord worden door de rechter, waarna het faillissement kan worden uitgesproken. TroostwijkAuctions heeft een nieuwe website ontwikkeld. Tenzij het komt tot homologatie van een akkoord, betekent het einde van het faillissement tevens het einde van de failliete rechtspersoon.

Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen in staat van faillissement worden verklaard. Vous n'êtes pas autorisée à accéder à cette ressource. Nadat de eerste maatregelen zijn genomen, onderzoekt de curator de schulden, bezittingen en eventuele inkomsten van de gefailleerde, alsmede de oorzaken die tot het faillissement hebben geleid. Deze adverteerder heeft ervoor gekozen biedingen via Marktplaats. In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het restant naar de gefailleerde zelf.

Het bestaan van een verplichting voor het bureau op basis van de faillissementswet om het bestand aan de curator over te dragen, is niet ter beoordeling van het CBP. Troostwijk finalized another textile machinery auction with success. De rechtbank kan het faillissement uitspreken na intrekking van de surseance van betaling. Iemand die zijn schulden niet meer kan betalen, kan bij de rechtbank een formulier invullen. Het eventuele restant gaat naar de concurrente "gewone" schuldeisers. Today, following an order of Commercial court of Colmar in France, Roux Troostwijk was commissioned to support the bailiff, Maître Pierre FREUDENREICH, in the organization of public auction sale of the assets of MAM-E.