Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Indien geen regeling is voorzien, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

Gemeenschap Van Goederen Ten aanzien van de belastingwetgeving worden ze vanaf dan beschouwd als alleenstaanden en wordt de belasting op ieders naam afzonderlijk ingekohierd. Uit dit voorbeeld blijkt dat door het verblijvingsbeding 540. In vele gevallen zal het gaan om een onderwerping in bijberoep waarbij er vrijstelling van bijdragen zal worden verleend. Het huwelijk tussen bloedverwanten in de rechte lijn is nooit toegelaten. Die akte wordt dan voorgelegd aan de rechtbank, die moet nagaan of de wijziging de belangen van het gezin niet schaadt. Ze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Een zaakvoerder dient te handelen binnen het activiteitsveld het doel van de vennootschap. Kosten voor wonen, verwarming, onderhoud, voedsel, kleding. De vennootschapwet bevat bepalingen over de besteding van de winst. De algemene vergadering kan de statuten wijzigen, tenzij anders is bepaald.

Gewichtige feiten die de continu´teit van de onderneming in het gedrang kunnen brengen moet hij schriftelijk meedelen aan de zaakvoerders, die moet beraadslagen over te nemen maatregelen. Een voorbeeld maakt duidelijk wat precies zo nadelig is aan zo'n contract. Een huwelijk kan worden aangegaan door twee personen van verschillend of hetzelfde geslacht. Raadpleeg in ieder geval een notaris voor deze formaliteiten.