Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Indien het Centrum verdere actie onderneemt, meer bepaald gezien het algemeen belang, kiest het Centrum vrij zijn raadslieden.

Mevrouw Kaçar is blij met de gematigde uitspraken van de prins. Eens de klacht door het Centrum werd ontvangen, zal het verder de opvang en de begeleiding van de aanklager opnemen. In geval van gunstig advies van de Dienst en daarna van het Federaal Secretariaat zou het dossier doorgespeeld worden aan een gespecialiseerde advocaat die vervolgens het dossier bij de rechtbank aanhangig maakt. Bij de aangifte wordt, voor zover dat mogelijk is, een medisch getuigschrift gevoegd. De minister wijst erop dat de thematiek van de mensenrechten zeer complex is.

Vooreerst beschikt ons land over een enorm intellectueel aanbod van universitair geschoolden. De indieners van dit amendement wensen het ambt van hoofdgriffier en van griffier voor te behouden voor licentiaten in de rechten. Hij moet dan, zoals bij twijfelgevallen, binnen 30 dagen uw ziekenfonds en het Fonds voor Arbeidsongevallen op de hoogte brengen. De voorzitter van de rechtbank kan de opheffing van de staking bevelen zodra bewezen is dat een einde is gemaakt aan de overtreding van deze wet. De minister bevestigt dat hij de macht heeft om de aandacht van de rechters op bepaalde punten te vestigen.

Wordt overeen gekomen samen te werken volgens de bepalingen vastgesteld in dit protocol. Het tweede lid van het voorgestelde artikel 330 doen vervallen. Trouwens, ten tijde van de islamitische overheersing van Spanje konden de joden er in vrede leven en hadden ze voorspoed. En dat druist in tegen het stakingsrecht, vond de rechtbank. De raadsman van de eisers erkende het stakingsrecht. Mevrouw De Schamphelaere vraagt waarom West-Europa en de Verenigde Staten in alle talen zwijgen over de toestand in Saudi-Arabië.

Indien u niet meer dan 7 dagen tijdelijk arbeidsongeschikt bent geweest, wordt u niet per brief verwittigd. Zo nodig zal het ziekenfonds uw tijdelijke ongeschiktheid vergoeden. Oplossingen zouden dus elders moeten gevonden worden. Het gebeurt betrekkelijk weinig dat men naar een rechtbank stapt om een economisch conflict op te lossen.