Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Kosten van de boedel nochtans overstijgen alle andere voorrechten.

Boedel Quasi dominium, gebreeckelijcken eygendom, eygendoms gelijck. Remis, is de gonste van een Prins, waer by een die een manslagh gedaen heeft sijn straffe werd vergeven. Het nut van die bepaling moet echter worden betwijfeld. Het ontworpen artikel doet tal van problemen rijzen op het vlak van de rechten van de verdediging. Reductio, is als door beroep aen den Hove, van een uytspraeck by goede mannen gedaen, deselve wert gebracht tot het gunt goede mannen hadden behooren te seggen.

Pactum personale, toesegging streckende op seecker mensch. De procureur des Konings, de curator, de tussengekomen schuldeisers en de gefailleerde kunnen hoger beroep aantekenen tegen het vonnis dat in toepassing van § 3 wordt geveld, binnen de maand te rekenen vanaf de uitspraak. Enqueste valetudinair, is als yemant versoeckt, dat door den Rechter eenige swacke, ofte oude getuygen datelijck mogen werden gehoort, om hem daer mede in tijd en wijle te mogen behelpen. Clausule van auctorisatie, siet clausula auctorisationis.

Daarenboven is het « definitief aanvaarden of verwerpen » van alle schuldvorderingen « zelfs bestreden » een toestand die nog lang op zich kan laten wachten. Anticipatio, tijdt-verkortingh van een recht-dagh in saecken van Appel. De schuldeisers weten derhalve dat de gefailleerde mogelijk nog verschoonbaar zal worden verklaard. Daarenboven bestaat het risico van ernstige misbruiken ten nadele van de schuldeisers.

Frater consanguineus, een Broeder van een Vader, niet van een Moeder. Beneficium Senatusconsulti Vellejani, het voordeel des Vellejaenschen raedtsbesluyt, dat een Vrouw geen Borge mach worden, of dat de selve borgtocht tegen haer krachteloos is. Sequestratie, is wanneer eenig gelt of yet anders waer over Proces ontstaet in de hant van een derde wert gestelt. Prorogatie van jurisdictie, is een verder uytstreckinge van de recht-dwangh, wanneer yemandt hem onderwerpt een Rechter, dien hy anders niet onderworpen is. Monopolie, in koop van eenige waren om dierte te maecken. Mandement penael, is een daeghceel met boetdwangh, waer by yemand van wegen het Hof op een groote boete werd verboden yet te doen.

Deze specifiëring is in de Franse tekst opgenomen, maar ontbrak in de Nederlandse tekst. De huidige artikelen 117, 120, 130, 131, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 152, 153, met de toepasselijke indeling in hoofdstukken, worden in deze titel opgenomen. Orator, reden-voerder, woorden-voerder, die een playdoye doet. Voortaan is de koopman verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank. Clausula derogatoria, een betuyging in de uytterste wille, daer mede den maker niet en wil, dat de uytterste willen daer naer by hem te maecken sullen bestaen, anders als mits achtervolgende 't gunt aldaer voorgeschreven wert.