Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Leasing is een vorm van korte tot middellange ( 1-5 jaar) financiering van bedrijfsgoederen.

Bedrijfs Lening Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. En als dat niet werkt hebben we nog een uiterste oplossing. Een achtergestelde lening wordt daarom voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wel bij het eigen vermogen opgeteld. Een veel voorkomende betalingskorting is 2 procent indien binnen 8 dagen wordt betaald. Leasing is een vorm van korte tot middellange 1-5 jaar financiering van bedrijfsgoederen.

Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen. Abonneer u nu en u ontvangt wekelijks of dagelijks een nieuwsbrief naar keuze in uw mailbox. De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed. In het eerste geval spreekt men over eigen en in het tweede geval over vreemd vermogen. Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling.

Hebt u kapitaalkrachtige en vriendelijke familieleden of vrienden, dan kunt u wellicht daar terecht. Bij wanbetaling kan dus het desbetreffende onroerend goed in het openbaar worden verkocht executie. Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. Het starten van een eigen bedrijf vereist vaak meer geld dan u bezit. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag. De Staat kan dan borg staan voor een deel van het geld dat u van de bank wilt lenen.

Het zogenaamde Bijstandsbesluit Zelfstandigen BZ biedt aan mensen met een uitkering de mogelijkheid bijstand te krijgen om zich als zelfstandige te vestigen en na verloop van tijd als zodanig een inkomen te verwerven. Met een goed ondernemingsplan zult u de bank moeten overtuigen van de haalbaarheid van uw plannen. Na afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar. Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen. Bij operational lease is veel meer sprake van huur en verhuur. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet. Hier kan dan bijvoorbeeld ook onderhoud, assurantie en wegenbelasting meegefinancierd worden. De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren. In de meeste gevallen wordt het benodigde geld echter bij een bank geleend.