Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Maximum opbrengst die een gemeente met belastingheffing kan realiseren.

Voorbereiden, vaststellen, uitvoeren van de begroting en de verantwoording erover in jaarrekening en jaarverslag. In de wet zijn limitatieve opzeggingsgronden opgenomen. De schuld daalt hierdoor in een rechte lijn lineair. Is een doel SMART, dan is het Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Kosten gemaakt om de gemeentelijke organisatie in stand te houden en te laten functioneren. Voorstel van de raad om te komen tot nieuw of een verandering van het beleid. Gemeente stelt alleen bepaalde voorwaarden en laat de grondexploitatie op zich aan de marktsector over. Uitgaven toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben, niet aan het moment van feitelijke betaling. Reserve die niet op de balans tot uitdrukking komt bijvoorbeeld boekwaarde gebouw veel lager dan verkoopwaarde.

Maar dat is een ander onderwerp, voor een andere lezing. Verplicht onderdeel van de beleidsbegroting met uitgangspunten voor beheersing van de risico’s van financiering. Door de raad voor een specifiek doel gereserveerde middelen. Het door vaststellen van de begroting door de raad machtigen van het college tot het aangaan van verplichtingen. Jaarlijks rapport over de werking van het verdeelstelsel van het gemeentefonds. Begrotingsposten waarvan de besteding nog moet worden uitgewerkt.

Noodzakelijke schuldBegrip gehanteerd door GroenLinks. De betaling van rente en aflossing op de leningen van de stedelijke geldschieters moest dus van jaar tot jaar worden uitgesteld. Begrotingsstelsel gebaseerd op baten en lasten; verplicht voor gemeenten. Systematisch in kaart brengen van de risico’s en het treffen van maatregelen om de financiële gevolgen te minimaliseren.

Wet regelt de voorwaarden waaronder een gemeente geld kan lenen en mag uitlenen. De hoofdregel volgens het burgerlijk wetboek is immers ?geen arbeid, geen loon?. Toevoeging aan de reserves ten laste van het resultaat. Deze bleken echter onvoldoende om het groeiende aantal garnizoenen te bezoldigen. Rijksuitkering aan de gemeenten uit het gemeentefonds, verdeeld via verdeelmaatstaven. Saldo van baten en lasten inclusief mutaties in voorzieningen vóór stortingen in of onttrekkingen aan de reserves. Rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.