Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Men mag geen tweede huwelijk aangaan voor de ontbinding van het eerste.

Gemeenschap Van Goederen Het kohier is een „authentieke akte waarmee de Administratie een grond creëert tegen de belastingplichtige en haar wil kenbaar maakt om de betaling van de belasting te eisen, indien nodig met dwangbevel”. De bvba moet een doel hebben dat in de statuten is bepaald. Het kohier wordt uitvoerbaar gemaakt door de handtekening van de directeur van de belastingen en de belastingplichtige krijgt een aanslagbiljet vergezeld van een berekeningsnota. Ze gaan gewoonlijk 's avonds of in het week-end door. Als echtgenoten scheiden, worden hun inkomsten afzonderlijk belast vanaf het jaar dat volgt op dat van de feitelijke scheiding.

Het Hof moet op de hoogte worden gebracht van het overlijden om de verklaringen te vernietigen. Place as many blank cells before the 1st day of the month as necessary. Het plan is een verantwoording van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal. Zij mogen ook schriftelijk stemmen of zich laten vertegenwoordigen volmacht, tenzij de statuten anders bepalen.

De statuten kunnen bepalingen bevatten die de procedure van overdracht regelen bij overlijden van een vennoot. Het feit dat hij mij niet meer herkent is pijnlijk. Van deze regels kan in het huwelijkskontrakt afgeweken worden. De vennoten kunnen hun aandelen niet vrij overdragen aan buitenstaanders, tenzij in gevallen voorzien in de wet. Reeds voor de definitieve ondertekening van de oprichtingsakte mogen de oprichters voor rekening van de vennootschap contracteren en verplichtingen aangaan1.

Indien een dergelijke bepaling ontbreekt worden de benoemingen gedaan en de beslissingen genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en beslissende lichamen. De zaakvoerders moet ieder jaar een inventaris en een jaarrekening opmaken. Het moet mogelijk zijn een overschrijffout recht te zetten via een gewone brief van de persoon die de aangifte doet. De vennootschap kan failliet gaan; de zaakvoerder niet. Deze stuurt hiervan een afschrift aan de diverse vennoten. In een bvba kunnen ook certificaten en obligaties uitgegeven worden. De zorgverstrekker moet de beslissing van degene die u vertegenwoordigt ten allen tijde respecteren.