Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Na advies van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, worden de vorm van de kandidaatstelling, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging door de Koning vastgelegd.

Vacatures Advocaten Verder wordt de aftrek van 10 procent van het leefloon per persoon ten laste voor de vaststelling van de inkomsten, verhoogd tot 15 procent. Werken bij Stibbe is het pad effenen voor een briljante carrière. Er is voorzien om het aan het parlement over te laten de personen die in de commissie zetelen en hun plaatsvervangers aan te wijzen. Tot slot is het belangrijk dat men eveneens twee personen voorziet uit de academische middens, die uit hun gezichtspunt kunnen oordelen over de academische verdienste van de kandidaten.

Het mandaat van de gewone en plaatsvervangende leden bedraagt vier jaar en is hernieuwbaar. Binnen de 30 dagen na deze mededeling maakt de minister van Justitie deze vacature bekend in het Belgisch Staatsblad. Na het verstrijken van de termijn bedoeld bij de vorige paragraaf, zendt de minister van Justitie de kandidaturen door naar de commissie. De commissie telt evenveel Franstalige als Nederlandstalige leden.

Voortaan zal het bureau voor juridische bijstand dergelijke beslissing kunnen nemen in 'alle gevallen', en niet langer alleen bij ontheffing of opvolging van een advocaat en bij gegroepeerde ambtshalve toevoegingen. De opdracht van de commissie bestaat uit het verstrekken van advies over de kandidaten voor de functie van advocaat bij het Hof van Cassatie. De exceptie moet vóór enige andere exceptie of verweer worden voorgedragen. Hiertoe zal ze het Hof van Cassatie uitnodigen om, in overeenstemming met artikel 478, eerste lid, advies uit te brengen. De Koning bepaalt de administratieve en financiële middelen die worden toegekend aan de commissie.

Het mandaat van de gewone en plaatsvervangende leden bedraagt 4 jaar en is hernieuwbaar. Op dezelfde wijze moeten de vertegenwoordigers van de diverse samenstellende delen van het Hof van Cassatie eveneens een advies kunnen uitbrengen over de toekomstige kandidaten. Voor de rechtszekerheid is het passend te preciseren welke assemblee bevoegd zal zijn voor de eerste aanwijzingen. Deze bepaling preciseert de te volgen procedure wanneer er een kandidaat moet worden benoemd voor een functie van advocaat bij het Hof van Cassatie.