Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Net zoals bij de overschrijving, kan iedereen hierop een beroep doen, mits er een overeenkomst is tussen een schuldeiser, een schuldenaar en de bank.

Deflatoire of inflatoire politiek, devaluatie kan zo maar een reeks burgers zwaar benadelen, terwijl anderen er schatrijk bij worden. De borgtocht dient evenwel niet tot waarborg van de schulden die voortvloeien uit elke operatie inzake financiering, huur en financieringshuur. Het bedrag van de hoofdelijke borgtocht, bedoeld in artikel 13 van de wet, wordt vastgesteld op 9. Dezelfde redenering geldt bovendien wat de terugbetaling aan de consument betreft. De borgtocht strekt zich uit tot al hetgeen bij de hoofdschuld en haar invordering komt.

De akte moet ondertekend worden door de borg om geldig te zijn. De Minister bepaalt de modellen van de bewijzen van borgtocht zowel wat het oorspronkelijke bedrag van de hoofdelijke borgtocht als wat de verhogingen en de verminderingen van dit bedrag betreft. De zaken die in pand gegeven worden hebben altijd een of andere verkoopwaarde. Vaak zal men de betaling van de schuld trachten te bekomen bij een derde die zelf tegenover de consument bedragen verschuldigd is.

Hypothecair mandaat is een andere term voor hypothecaire volmacht. In § 2, 1º, van dit artikel, de woorden « het telefoonnummer » doen vervallen. De verschillende waarborgen kunnen met elkaar gecombineerd worden. De tekst vermeldt niet duidelijk genoeg bij wie de schuldenaar zijn schuld moet betwisten.

Loonafstand is een waarborg waaraan geen kosten verbonden zijn. Het afschrift moet door de verkoper voor eensluidend verklaard zijn. Als blijkt dat de borg verplicht is om de schuld te betalen, kan die zich op zijn beurt tot de schuldenaar wenden. Deze grenzen zijn echter niet van toepassing op vorderingen m. En daaruit blijkt dat zij min of meer psychisch gestoord zijn. Het tribunaal past hier ook alle formele vereisten toe, om gerechtigde klachten opzij te schuiven, tot het belachelijke toe.