Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, 4e druk, nrs 496 en 108.

Algemeen Vermogensrecht Knijp, De curator en wederkerige overeenkomsten, katern B. Dat geldt ook indien het als kwalitatief recht, maar niet indien het door splitsing is overgegaan. Die kunnen partijen niet buiten de wet om in het leven roepen. Dat brengt verder geen verandering in de werking van de rechtsverhouding, die aan het overgedragen beperkte recht ten grondslag ligt. Het bestand dat u probeerde te downloaden kon niet gevonden worden. Bij de kwalificatie als huur in de zin van ons BW132 is de licentie niet overdraagbaar. De licentie is niet als zodanig als een beperkt recht te beschouwen. Hetgeen immers partijen van de verbintenis bevrijdt, zie 6 271 BW, zonodig met beroep op 6 145 BW, zie T-M, Parl. Naar mijn mening gaat niet veel effect uit van de duiding van de licentie als een beperkt recht. Daar kan de licentiegever nakoming van afdwingen in het normale geval.

Dit nu is typisch de situatie, die zich ook bij een licentie voordoet ingeval de licentiegever failleert. Veelal zullen partijen een beding hebben opgenomen, waardoor bij faillissement een bepaald bedrag wel meteen opeisbaar is. De kwalificatie als huur levert slechts graduele verschillen op, behalve ten aanzien van de derdenwerking, die het recht van de licentienemer erdoor heeft tegenover de verkrijger van het moederrecht. Met terzijde laten van enkele zeer specifieke bepalingen55 geeft art. Partijen worden eenvoudig van hun verbintenissen bevrijd. Behoudens bescherming van 3 36 BW, zie echter mijn opmerkingen onder 2. De curator zal slechts om de huurpenningen kunnen vragen.