Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Ook indien niet van bij ons! Onze klant staat centraal.

Ook indien niet van bij ons! Onze klant staat centraal. De eventuele kosten voor de bewaring van het voertuig vallen ten laste van de Staat. De griffier roept de betrokkene en het openbaar ministerie op om op de door de rechter bepaalde dag in openbare zitting hun standpunt toe te lichten. Dat wordt niet gesteld, het gedrag van bepaalde te hard rijdende automobilisten die op de rem trappen is gevaarlijk.

Bij veroordeling is de Staat gehouden tot volledige schadevergoeding van de burgerlijke partij. Omvat een regeling inzake de administratieve verkeersboete voor personen, die krachtens artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek een aansprakelijkheid hebben zoals ouders, meesters, aanstellers, . De politierechter kan de beslissing van de procureur des Konings bevestigen, vernietigen of het bedrag wijzigen. Corrigerend effect is er nu juist als je de bon krijgt. Een agent zal je dus nooooit meer op de bon zien gaan. Het risico en de kosten voor het voertuig blijven tijdens de duur van het beslag ten laste van de betrokkene. Het bevel tot betaling van een administratieve verkeersboete wordt ondertekend door de bevoegde persoon.

De ontvanger is in de uitoefening van zijn ambt gehouden zich te gedragen naar de bepalingen van deze wet, op straffe van geldboete van 1,5 euro tot 25 euro. Een exemplaar van het bevel tot betaling van een administratieve verkeersboete wordt, samen met het proces-verbaal waarbij de overtreding werd vastgesteld, naar de procureur des Konings en naar het inningskantoor gezonden. Overigens zou de schatkist in grote problemen komen als morgen iedereen zich braaf aan de verkeersregels zou houden, best wel ironisch. Hoe vaak ik niet snel gepasseerd wordt door een paar opgeschoten agentjes die ik vervolgens wel flink zie remmen voor de flitspaal, nee met dat soort voorbeelden heb ik geen vertrouwen meer in oom agent. De Koning wijst de bepalingen aan van de in artikel 2, 4║, vermelde wetten en besluiten, die bij inbreuken aanleiding geven tot een administratieve verkeersboete. Computer, printers, laptops, netwerken, alles geleverd met een persoonlijke service.

De uitvoerbare titel wordt opgemaakt volgens het model dat de Koning vaststelt bij een koninklijk besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. De artikelen 53 en 54 van de door het koninklijk besluit van 16 maart 1968 gecoordineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer zijn van toepassing. Maareh, als de snelweg leeg is voel ik me geen crimineel als ik er 10 of 20km bij zet. De ontvanger van de administratieve verkeersboete en zijn personeel hebben het statuut van openbaar ambtenaar. De Koning bepaalt de nadere regels van deze machtiging. Het aldus verhoogde bedrag moet binnen vier weken na de aanmaning van de bevoegde administratie worden betaald.

Zij die overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek burgerrechtelijk aansprakelijk zijn voor de schadevergoeding en kosten, zijn gehouden tot betaling van de administratieve verkeersboete. Het jaarlijks evaluatierapport mag in geen geval gegevens bevatten die het mogelijk maken om de identiteit van de betrokkene te achterhalen. Het is niet de bedoeling om zoveel mogelijk overtredingen vast te stellen maar om een gedrag te wijzigen door de pakkans te verhogen en op die manier overtredingen te vermijden. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. De verkeersveiligheid staat hoog op de politieke agenda.