Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Op de dag van het verzet tegen het dwangbevel bleven er elf dienende dagen over voor de administratie binnen de gewone termijn van invordering van drie jaar.

De geldboete wordt vermeerderd met de nog verschuldigde bijdragen. Bouwwerken die zonder of in strijd met een stedenbouwkundige vergunning worden uitgevoerd, kunnen door de bevoegde personen worden stopgezet. Er is evenwel een bijzonderheid die enige aandacht verdient. De stukken overhandigd door de gewezen zaakvoerder zouden deze beslissing verantwoorden. Het sociaal verzekeringsfonds moet dus niet meer het initiatief nemen om een procedure bij de rechtbank in te leiden maar wel de achterstallige betaler. In dit artikel wordt echter alleen dieper ingegaan op de administratieve geldboete.

Deze maand ligt de klemtoon op het instrument van de administratieve geldboete die door de bevoegde overheid kan opgelegd worden bij het niet naleven van een bekrachtigd stakingsbevel. In elk geval trekt de Rijksdienst de nodige lessen uit de audit. Iedere maand gaat de specialist van Livios dieper in op een stedenbouwkundig thema. Elk jaar dat u de bijdrage voor de zorgverzekering d. Hieruit kan evenmin met zekerheid worden afgeleid dat de zwakke punten de resultaten van de gerechtelijke navordering be´nvloeden. In het verleden verjaarde de vordering tot voldoening van de BTW, van de interesten en van de geldboeten na verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop die vorderingen zijn ontstaan art. Ze kan echter nog wel in aanmerking komen voor cassatieberoep.